ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ไทยยูเนี่ยนคว้า 3 รางวัลจากเวที SET Awards 2021

ไทยยูเนี่ยนคว้า 3 รางวัลจากเวที SET Awards 2021

5 พฤศจิกายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

4 พฤศจิกายน 2564 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คว้า 3 รางวัล Best Sustainability Awards, Best Innovative Company Awards และ Outstanding Investor Relations Awards จากผลการดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่นและแข็งแกร่งทั้งในด้านความยั่งยืน นวัตกรรมและนักลงทุนสัมพันธ์ จากเวทีอันทรงเกียรติ SET Awards 2021 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ได้รับรางวัลจากเวที SET Awards 2021 รางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นภายใต้การพิจารณาของคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) โดยไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัลจากทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence คือ Best Sustainability Awards จากผลงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และการจัดหาแรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม และกลุ่มรางวัล Business Excellence คือ Best Innovative Company Awards ด้วยผลงานด้านนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์จากท้องทะเลลึก และรางวัล Outstanding Investor Relations Awards จากผลการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่โดดเด่น

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามไทยยูเนี่ยน รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลพร้อมกัน 3 รางวัลจากเวที SET Awards ไทยยูเนี่ยนยังคงมุ่งมั่นสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยและทั่วโลก ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อคงไว้ให้กับลูกหลานต่อไป ตามเป้าหมายองค์กร Healthy Living, Healthy Oceans จึงได้พัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผสมผสานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์หลายส่วน อาทิ Automation และ Data Analysis โดยมุ่งเน้นประโยชน์ด้านคุณภาพสินค้าเพื่อคนไทย และทั่วโลก อีกทั้งเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ ด้วยธุรกิจของไทยยูเนี่ยนที่มีขนาดใหญ่ มีพนักงานจำนวนมากทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่เข้มงวด เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติ มุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทานของเรา ช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้ได้มาตรฐานสากล”

นางเกวลี ทองสมอางค์ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ กล่าวว่า “การสร้างความเข้าใจกับผู้ลงทุนเป็นสิ่งที่ไทยยูเนี่ยนตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับ SET Awards เป็นเวทีอันทรงเกียรติที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์เดินหน้าสานต่อทั้งในด้านการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนต่อไป”

สามารถติดตามชมการประกาศรางวัล SET Awards 2021 ย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/rT8bfOp2wYY