ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “คลินิกธรรมาภิบาลฯ” แจง 1 ปี ตรวจสอบ 12 โครงการ พบส่อทุจริต 1 เรื่อง

“คลินิกธรรมาภิบาลฯ” แจง 1 ปี ตรวจสอบ 12 โครงการ พบส่อทุจริต 1 เรื่อง

8 พฤศจิกายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

“จุรี”แจงผลงาน 1 ปี “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ” ลงพื้นที่ตรวจ-แนะนำ 67 จังหวัด 12 โครงการวงเงินรวมกว่า 38,740 ล้านบาท พบส่อทุจริตแค่ 1 เรื่อง

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เปิดเผยถึงประชุมอนุกรรมการป้องกันการทุจริตฯ ครั้งที่ 2/2564 ว่า วิธีการตรวจสอบให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนตามมาตรการ เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่เห็นชอบ “กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดโดยให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563”

สำหรับกลไกเฝ้าระวังฯดังกล่าว มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ขับเคลื่อนภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดฯ โดยมี “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” เป็นกลไกตามหลัก “5 ส 2 จ” คือ

  1.การสอดส่องตรวจเยี่ยมตรวจติดตาม
  2.สอบถาม ประสานข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3.เสนอแนะให้คำปรึกษาแนะนำแก่ทุกภาคส่วน
  4.สงสัย หาข่าวเบาะแสข้อมูลเพื่อมาทำการวิเคราะห์
  5.ส่งข่าวเบาะแสและข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วไปยังส่วนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  6.แจ้งเตือน และบริหารความเสี่ยง และ
  7.จับตา เฝ้าระวังรับแจ้งเบาะแส

ทั้งนี้ ในการลงในพื้นที่ของคลินิกฯ จะแตกต่างจากการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ การปราบปรามการทุจริต เพราะมุ่งเน้นการป้องกันตั้งแต่เริ่ม และขณะดำเนินโครงการเป็นสำคัญ คณะทำงานที่ลงในพื้นที่จะดำเนินการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แจ้งเตือนความเสี่ยงที่อาจเข้าข่ายการทุจริต เพื่อให้ไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้ลดการกระทำผิดที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ต้องถูกลงโทษ สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ไม่ทำให้โครงการหยุดชะงัก จึงถือเป็นที่พึ่งของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างแท้จริง และที่สำคัญประเทศชาติไม่เกิดความเสียหาย

ทั้งนี้ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเกิดจากบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงายภายใต้ ศอตช. เช่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) , สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) , คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) , กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) , กระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง สภาองค์การชุมชน (สอช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และภาคประชาสังคม ร่วมดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้ลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำถึง 230 ครั้ง 67 จังหวัด ใน 12 โครงการ ซึ่งมีงบประมาณรวมกว่า 38,740 ล้านบาท จากการลงพื้นที่ดังกล่าวพบกรณีที่ส่อไปในทางทุจริต 1 เรื่อง ใน 1 โครงการ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยได้ส่งข้อมูลไปยัง ศอตช. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

รศ. ดร. จุรี กล่าวอีกว่า ขณะที่ลงพื้นที่เป็นช่วงอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จึงยังไม่พบประเด็นที่ส่อไปในทางทุจริตมากนัก พบเพียงการดำเนินการที่ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ในบางโครงการ หรือกรณีที่ไม่ดำเนินการตามแบบที่กำหนด หรือดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่ง ศอตช. ได้ให้คำแนะนำ และได้แจ้งให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนข้อมูลการร้องเรียนมายัง ศอตช.ที่ผ่านช่องทางของ สำนักงาน ป.ป.ท. ข้อมูล ณ 28 ตุลาคม 2564 มี 21 เรื่อง หน่วยปราบปรามลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว 10 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 11 เรื่อง

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ ที่จะไม่กระทำการทุจริตด้วย เพราะหากคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ลงพื้นที่แล้วพบขอสงสัย หรือ หน่วยงานนั้น ๆ ไม่ยอมแก้ไข หรือ ฝ่าฝืนพยายามกระทำการทุจริต คลินิกฯ ก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ส่งไปยัง ศอตช. เพื่อให้หน่วยปราบปรามลงมาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ หากภายหลังมีเรื่องร้องเรียนว่าโครงการใดมีลักษณะส่อไปในทางทุจริต หน่วยปราบปรามของ ศอตช. ก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที ดังนั้นจึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันไม่ไห้เกิดการทุจริต