ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > IRPC จัดงานเสวนา Cubic Academy Season 7

IRPC จัดงานเสวนา Cubic Academy Season 7

13 พฤศจิกายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

IRPC จัดงานเสวนา Cubic Academy Season 7 หลักสูตร Accountability “Smart Material & Energy Solutions”

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “Accountability: Smart Material & Energy Solutions” ในโครงการ IRPC Cubic Academy Season 7 เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง มีคำอธิบายและตรวจสอบได้ รวมถึงมีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี

นายชวลิต ได้ถ่ายทอดมุมมอง แนวคิด และประสบการณ์การทำงาน พร้อมให้คำแนะนำถึงการบริหารงานอย่างมี Accountability มีความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ รวมถึงต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “To Shape Material and Energy Solutions in Harmony with life สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุ และพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว”