ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > IRPC องค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน จัดงาน CG DAY 2021

IRPC องค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน จัดงาน CG DAY 2021

29 ตุลาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

IRPC องค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน จัดงาน CG DAY 2021 ชูแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ผสานความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสีย สร้างสมดุลให้กับทุกชีวิต

IRPC จัดงาน CG DAY 2021 ภายใต้แนวคิด “Synchronization for the Life Balance ผสานความร่วมมือ สร้างสมดุลให้กับทุกชีวิต” ตอกย้ำจริยธรรม มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า IRPC ได้จัดงาน CG DAY 2021 โดยรวมกิจกรรม Supplier Conference และ CG Conference ภายใต้แนวคิด“Synchronization for the Life Balance ผสานความร่วมมือ สร้างสมดุลให้กับทุกชีวิต” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ขยายไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการดำเนินธุรกิจซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

สำหรับกิจกรรม “IRPC Supplier Conference” ในปีนี้ ได้นำเสนอถึง กระบวนการจัดซื้อจัดหารูปแบบใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ หรือ “Sustainable Procurement with Harmony of Digital Life” เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ค้า นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนช่วยให้ธุรกิจปังได้อย่างไร SHAPE What’s Good for Business with Human Rights” โดยกูรูชื่อดังของเมืองไทย อาทิ ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม คุณธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) คุณหมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ แพทย์ประจำห้องฉุกเฉินและประธานมูลนิธิเล็ทส์ บี ฮี โร่ส์ โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจาก คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมให้มุมมองในหัวข้อ “Corruption ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบริษัทคู่ค้ากว่า 1,000 ราย สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนของ IRPC

สำหรับกิจกรรม “IRPC CG Conference” ได้รับเกียรติจากนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาบรรยายในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศ ข้อจำกัดหรือโอกาสในการดำเนินธุรกิจ” และได้มีการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร IRPC เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยมีตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ IRPC ยังมีนโยบายการดำเนินงานด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีของโลก (Good Corporate Citizenship) การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่กำหนดโดยภาครัฐ และการเป็น Role Model หรือต้นแบบในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลโดยต่อเนื่อง ส่งผลให้ IRPC ได้รับรางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ต่อเนื่อง 3 ปี เป็นองค์กรแรกในประเทศไทย