ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > EXIM BANK จับมืออบก. กลุ่มปตท. และ NEO หนุนลงทุน Solar Rooftop พร้อมขึ้นทะเบียนขายคาร์บอนเครดิต

EXIM BANK จับมืออบก. กลุ่มปตท. และ NEO หนุนลงทุน Solar Rooftop พร้อมขึ้นทะเบียนขายคาร์บอนเครดิต

18 ตุลาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

EXIM BANK จับมือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กลุ่มบริษัท ปตท. และ NEO สนับสนุนการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมขึ้นทะเบียนขายคาร์บอนเครดิต ผลักดันเศรษฐกิจปลอดคาร์บอน ยกระดับมาตรฐานธุรกิจไทยด้านสิ่งแวดล้อม

EXIM BANK สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา พร้อมขึ้นทะเบียนขายคาร์บอนเครดิตให้ผู้ประกอบการไทย เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจปลอดคาร์บอน บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ควบคู่กับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันกระแสเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) ในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายอาทิตย์ เวชกิจ ประธานกรรมการ บริษัท นีโอ คลีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Solar Orchestra เพื่อสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตแบบครบวงจรให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจสู่ชั้นบรรยากาศโลก บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและของโลก ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า วิกฤตสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในปัญหาที่เร่งด่วนที่สุด เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของ Supply Chain ของธุรกิจ ตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุกองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรตามกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance Framework : ESG) ในขณะที่ประชาคมโลกพยายามร่วมมือกันลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้น จนทำให้รัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้วมีการเชื่อมโยงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การเรียกเก็บภาษีนำเข้าตามการปล่อยคาร์บอน การกำหนดให้ประเทศผู้ส่งออกต้องซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยความต้องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นต้น

ดร.รักษ์ กล่าวว่า EXIM BANK มีเป้าหมายสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย” โดยดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ เล็งเห็นความสำคัญของการขยายความร่วมมือกับลูกค้าที่มีศักยภาพด้านธุรกิจพลังงาน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยใช้พลังงานสะอาด โดยครั้งนี้ EXIM BANK ออกแบบสินเชื่อเพื่อลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะใน Supply Chain การส่งออก สามารถปรับตัวและเปลี่ยนข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานให้เป็นจุดเปลี่ยนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย สอดรับกับเป้าหมายของประเทศไทยที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)

“EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ได้ริเริ่มออกแบบและให้บริการทางการเงินเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและการส่งออกของไทยในเวทีการค้าโลก เป็นผลจากการดำเนินมาตรการลดคาร์บอนที่เข้มข้นขึ้นในทุกภาคส่วนของโลกกลายเป็นโจทย์ใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ โดยเฉพาะผู้ส่งออกไทย ต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน EXIM BANK จึงร่วมมือกับพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนสร้าง Symphony of Energy เป็นวัคซีนฉีดให้ผู้ส่งออกไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ถนนทุกสายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้ ทันต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและยากจะควบคุมได้ ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนาประเทศบนรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ด้วยความร่วมมือที่สอดประสานกันอย่างมีพลัง” ดร.รักษ์กล่าว

…….

EXIM Thailand Joins Hands with TGO, PTT Group and NEO to Support Investment in Installation of Solar Rooftop Systems and Registration for Sales of Carbon Credits to Drive Carbon-neutral Economy and Uplift Environmental Standards of Thai Businesses

EXIM Thailand has supported investment in installation of rooftop solar power generation systems and registration for sales of carbon credits for Thai enterpreneurs to propel Thailand toward carbon-neutral economy and mitigate climate change in relation to business and industrial sectors as well as international trade alongside boosting competitiveness of Thai entrepreneurs in pace with the current green economy trends and sustainable development.

Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), jointly with Mr. Kiatchai Maitriwong, Executive Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO), Mrs. Rosaya Teinwan, Executive Vice President – Business Development of Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC), Mr. Sirimet Leepagorn, Director of Combined Heat and Power Producing Company Limited (CHPP), a member of PTT Public Company Limited Group, and Mr. Arthit Vechakij, Chairman of the Board of Neo Clean Energy Company Limited (NEO), recently signed Memoranda of Understanding via an online meeting to cooperate in implementing the Solar Orchestra Program to support investment in installation of solar rooftop systems for power generation and registration for sales of carbon credits for Thai entrepreneurs on a full-fledged basis. This aims to reduce greenhouse gas emissions from industrial activities and mitigate greenhouse effect and climate change that have posed serious threats to sustainable development journeys of Thailand and other countries worldwide.

EXIM Thailand President revealed that climate crisis has been placed at the top of the agenda for urgent solutions as it could hinder business supply chains and cause widespread damage. Therefore, all organizations should give priority to organization development according to the environmental, social and governance (ESG) framework. As the global community has strived to curb emissions of greenhouse gases, costs of business operations could surge. This has prompted governments of developed countries to have environmental issue solutions integrated into international trade activities, such as imposition of carbon tariffs, regulation for exporting countries to buy carbon credits to offset carbon emissions in their production processes, etc.

Dr. Rak further said that EXIM Thailand has set its goal to be “Thailand Development Bank” to operate its business under corporate governance principles and with social responsibility as well as having sustainable development policy in place and adherence to responsible banking. It has vigorously expanded cooperation with customers with high capabilities in the energy business and with relevant government agencies in order to promote Thai entrepreneurs’ use of clean energy. EXIM Thailand’s financial facility has, therefore, been designed to support investment in installation of rooftop solar power generation systems and registration for sale of carbon credits as a full package for entrepreneurs, particularly those in the export supply chains, to enable them to adjust themselves and level up environmental standards for Thai business sectors to deal with global transition to sustainable development. This has also responded to Thailand’s pledge under the Paris Agreement to reduce emissions of carbon dioxide.

“EXIM Thailand, as a state-owned financial institution, has initiated and rendered financial facilities to assist Thai entrepreneurs in getting through existing restrictions related to global climate change facing Thai export in global markets as a result of the increasingly rigorous measures taken across the world to minimize carbon emissions that have today become a new issue with which Thai entrepreneurs, exporters in particular, have to cope and thus need to develop their businesses in a sustainable manner. EXIM Thailand has thus collaborated with alliances from both public and private sectors to build Symphony of Energy for vaccination of Thai exporters so that they would be immune to global changes shifting toward sustainable development in the near future and adaptable to the ever-changing and uncontrollable environment. In this regard, all sectors have to collaborate and synergize to empower their move to drive national development and growth on a firm and sustainable basis,” added Dr. Rak.