ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แบงก์กรุงเทพกำไรสุทธิ 9 เดือนปี’64 จำนวน 20,189 ล้านบาท

แบงก์กรุงเทพกำไรสุทธิ 9 เดือนปี’64 จำนวน 20,189 ล้านบาท

22 ตุลาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 3 ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า และจากมาตรการปิดเมืองที่เข้มงวดของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้การบริโภคและการใช้จ่ายภาคเอกชนปรับตัวลดลงตามกำลังซื้อที่อ่อนแอ แม้รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาช่วยชดเชยรายได้และพยุงกำลังซื้อไว้บางส่วน

นอกจากนี้ เศรษฐกิจโดยรวมยังได้รับผลจากข้อจำกัดด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ และจากการส่งออกของไทยที่เริ่มชะลอตัวตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าซึ่งชะลอลงตามการระบาดในต่างประเทศที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงต้นเดือนกันยายน หลังจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลงและสัดส่วนของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเพิ่มขึ้นตามลำดับ รัฐบาลจึงเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองบางส่วน ทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นบ้าง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยในระยะต่อไป จะยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนโยบายสนับสนุนของภาครัฐจะมีส่วนสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ และประคับประคองให้ทุกภาคส่วนสามารถฟื้นตัวจากวิกฤติได้

ธนาคารกรุงเทพได้สนับสนุนมาตรการของภาครัฐและดำเนินการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดูแลลูกค้าอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าแต่ละราย ครอบคลุมทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ขณะเดียวกันธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพฐานะการเงิน สภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

ผลการดำเนินงานของธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยสำหรับ 9 เดือน ปี 2564

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือน ปี 2564 จำนวน 20,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากการรวมรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารเพอร์มาตาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการบริหารต้นทุนเงินรับฝาก โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.10 สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6 ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมจากการอำนวยสินเชื่อ รวมถึงกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาด สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานลดลงเป็นร้อยละ 48.4 ทั้งนี้ ธนาคารยังคงยึดหลักความระมัดระวังในการตั้งสำรอง โดยพิจารณาปัจจัยผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า

ธนาคารกรุงเทพยังคงดำรงฐานะการเงิน สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อรองรับผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้าและยังคงมีความไม่แน่นอน

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,523,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 จากสิ้นปี 2563 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ สำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ทั้งนี้ ธนาคารยังคงตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้าและยังคงมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 198.9

ธนาคารมีเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 จำนวน 3,124,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 จากสิ้นปีก่อน เป็นผลจากการที่ลูกค้ายังคงต้องการดำรงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงในภาวะที่มีความไม่แน่นอนทำให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ 80.8 นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2564 ธนาคารออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ 15 ปี ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 19.7 ร้อยละ 16.1 และร้อยละ 15.3 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

……..

Bangkok Bank reports net profit of Baht 20,189 million for the first nine months of 2021

In the third quarter of 2021, Thai economy continued to be affected by the Covid-19 Delta variant and tight lockdown restrictions imposed by the government to control the spread of the virus. Private consumption and spending continued to decline due to weak household purchasing power despite the government’s supportive measures. Furthermore, the Thai economy was still being affected by international travel restrictions and international tourist arrivals remained low. The pace of exports slowed as demand from trading partners softened after the outbreak situation abroad worsened. Nonetheless, in September 2021, after the number of new infections decreased and the proportion of vaccinated people increased, the government partially eased some lockdown measures leading to a slight improvement in the economy. However, Thailand’s economic recovery is still vulnerable to the ongoing Covid-19 pandemic. The continuation of government support is still needed to underpin the economic recovery and help all sectors to recover from the crisis.

Bangkok Bank has continuously supported government measures and continue to help customers affected by Covid-19 pandemic with appropriate assistance in line with individual and business customers’ situations. At the same time, the Bank has placed importance on prudent risk management, together with maintaining its financial stability, liquidity and strong capital positions.

Bangkok Bank and its subsidiaries’ performance for the first nine months of 2021

In the first nine months of 2021, Bangkok Bank and its subsidiaries reported a net profit of Baht 20,189 million, an increase of 36.6 percent from the same period last year. Net interest income rose by 4.6 percent due to the consolidation of Permata’s net interest income since May 2020 and lower interest expenses resulting from cost management. The net interest margin stood at 2.10 percent. Non-interest income rose by 27.6 percent mainly due to an increase in net fees and service income from higher fee income from securities business and loan-related services, together with an increase in gain on financial instruments measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL), in line with the market situation. Operating expenses rose by 4.6 percent while a cost to income ratio declined to 48.4 percent. The Bank set aside expected credit losses under its prudent approach as it continues to assess the impact of the Covid-19 pandemic on the Thai economy and to prepare for and accommodate uncertainty.

Bangkok Bank continues to maintain its healthy financial position, high liquidity and capital positions, under a prudent management approach, in response to a delay in the economic recovery and uncertainty

At the end of September 2021, the Bank’s total loans amounted to Baht 2,523,772 million, an increase of 6.6 percent from the end of last year, owing to loans to large corporate customers and loans made through the international network. Meanwhile, the non-performing loan ratio remained at 3.7 percent. The Bank continues to set aside expected credit losses to cover the delayed and uncertain economic recovery, with the ratio of loan loss reserves to non-performing loans remaining strong
at 198.9 percent.

As of September 30, 2021, the Bank’s deposits amounted to Baht 3,124,277 million, an increase of 11.2 percent from the end of December 2020. The rise reflected customers’ desire to maintain highly liquid assets during a time of uncertainty. Accordingly, the loan to deposit ratio stood at 80.8 percent. In September 2021, the Bank issued 15-year Subordinated Notes qualified as Basel III-complaint Tier 2 capital amounting to USD 1,000 million, which further strengthen the Bank’s well mixed of capital structure. At the end of September 2021, the total capital adequacy ratio, Tier 1 capital adequacy ratio, and Common Equity Tier 1 capital adequacy ratio of the Bank and its subsidiaries stood at 19.7 percent, 16.1 percent and 15.3 percent respectively, comfortably above the Bank of Thailand’s minimum capital requirements.