ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บางจากฯ จำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” มาตรฐานยูโร 5 ราคาเท่าเดิม ผู้ผลิตรายแรก ร่วมบรรเทา PM 2.5 ในกทม.

บางจากฯ จำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” มาตรฐานยูโร 5 ราคาเท่าเดิม ผู้ผลิตรายแรก ร่วมบรรเทา PM 2.5 ในกทม.

27 ตุลาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

บางจากฯ จำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” 3 ปีต่อเนื่อง ผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่ร่วมบรรเทาปัญหา PM 2.5 ใน กทม. ด้วยดีเซลปริมาณกำมะถันระดับมาตรฐานยูโร 5 ราคาเท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2562

บางจากฯ ผู้ริเริ่มจำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2562 ด้วยการปรับคุณภาพน้ำมันดีเซลทุกชนิดใน กทม. เป็นปริมาณกำมะถันระดับมาตรฐานยูโร 5 ช่วยลดมลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 จะจำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการร่วมป้องกันปัญหาจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีเป็นประจำทุกปี

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บางจากฯ จะปรับคุณภาพน้ำมันดีเซลทุกลิตรที่จำหน่ายในสถานีบริการบางจากใน กทม. 130 สาขาเป็นดีเซลปริมาณกำมะถันต่ำ ระดับมาตรฐานยูโร 5 ที่ช่วยลดค่ากำมะถันลงถึง 5 เท่า (น้อยกว่า 10 ppm) จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยจะจำหน่ายในราคาเท่าเดิมแม้จะมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ซึ่งการปรับลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซลสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ เพราะกำมะถันในน้ำมันเมื่อถูกเผาไหม้จะเกิดเป็นซัลเฟตและจับกับมลพิษอื่น ทำให้เกิดเป็นฝุ่น PM 2.5

นอกจากนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ลูกค้าบางจากฯ เมื่อเติมน้ำมัน สามารถนำใบเสร็จไปรับบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี 11 รายการ พร้อมให้คำปรึกษาวิธีการดูแลให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ปล่อยเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ อันเป็นสาเหตุของ PM 2.5

ทั้งนี้ โรงกลั่นน้ำมันบางจากซึ่งเป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัย กำลังการผลิต 120,000 บาร์เรลต่อวัน สามารถผลิตน้ำมันกลุ่มเบนซินและกลุ่มดีเซลซึ่งเป็นน้ำมันที่มีมูลค่าสูงได้คุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานยูโร 4 ของภาครัฐ นอกจากนี้ยังเป็นโรงกลั่นรายแรกในเอเชียที่ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 มาตรฐาน

ยูโร 5 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์มาตรฐานยูโร 5 ของบางจากฯ ได้แก่ บางจากแก๊สโซฮอล์ E20S และบางจากไฮพรีเมียม ดีเซล S ซึ่งน้ำมันสองชนิดนี้นอกจากจะช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด เผาไหม้ได้สมบูรณ์ เร่งได้แรงเต็มสมรรถนะเครื่องยนต์แล้ว ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานยูโร 5 อีกด้วย

…….

เกี่ยวกับบางจากฯ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดำเนินงานใน 5 ธุรกิจหลักคือ

1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัย และปรับเป็น Niche Products Refinery เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ low emission

2) กลุ่มธุรกิจการตลาด มีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันกว่า 1,200 แห่ง เสริมด้วยธุรกิจ Non – oil ผ่านธุรกิจต่างๆ เช่น กาแฟอินทนิล น้ำมันหล่อลื่น Furio และ EV charger

3) กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ผ่านการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ บมจ. บีซีพีจี และรุกเข้าสู่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่

4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านการถือหุ้นใน OKEA ASA ประเทศนอร์เวย์ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เป็นผู้ลงทุน Corporate Venture Capital เน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรมสีเขียว ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และร่วมก่อตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคต Syn Bio Consortium

บางจากฯ ได้รับการจัดอันดับองค์กรยั่งยืนของ DJSI Sustainability Award 2021 ระดับ Bronze Class และมีการตั้งเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutral) ในปีค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2050

……

Bangchak Retails “Dust Reducing Fuel” for 3rd Consecutive YearThe first Thai producer to address the PM 2.5 problem in Bangkok with same price low Sulphur Euro 5 Diesel since 2019

Bangchak first introduced Dust Reducing Fuel in 2019 by improving the quality of all diesel types in Bangkok to meet with the low Sulphur Euro 5 standard to reduce pollution from PM 2.5 dust particles, and will retail dust reducing fuel for the third consecutive year, from 15 November 2021 to 28 February 2022.

In an effort to prevent problems from the micro dust particles or PM 2.5, which grows in severity toward the end of the year, especially in the last 3 years, Bangchak will adjust the quality of diesel fuels in all Bangchak service stations in Bangkok to meet low Sulphur Euro 5 standards, with 5 times less Sulphur (less than 10 ppm) according to laboratory tests. The fuel will retail at the same price despite the increased production costs. The reduction of Sulphur in diesel help to reduce the problem of micro dust particles and Sulphur Dioxide, because the combustion of Sulphur creates sulphates that bind with other pollutants causing PM 2.5.

Furthermore, from 1 October 2021 to 28 February 2022, Bangchak customers can redeem their fuel receipts for 11 car checkup items for free, and receive advice on engine maintenance to prevent combustion fumes which causes PM 2.5.

Bangchak Refinery is a modern Complex Refinery with a daily production capacity of 120,000 barrels, capable of producing high-value gasoline and diesel products according to state Euro 4 standards. Additionally, it is the first Asian refinery to produce environmentally-friendly Euro 5 Gasohol E20. Presently Bangchak Euro 5 products include, Bangchak Gasohol E20S and Bangchak Premium Diesel S, both fuels not only helping engines to combust more efficiently and maximize engine potential, but also help the environment through its Euro 5 standard as well.

…….

About Bangchak

Bangchak Corporation Public Company Limited, the Energy Transition Leader operates 5 main businesses, namely 1) Refinery Business Group is a modern Complex Refinery and is a Niche Product Refinery to produce low emission products 2) Marketing Business Group has a network of over 1,200 service stations, completed by various non-oil business such as Inthanin Coffee, Furio lubricants, and EV Chargers 3) Green Power Business from the renewable energy businesses operated by BCPG, and entering the battery business for large energy storage 4) Bio-Based Product Business, operated by BBGI, the largest producer and retailer of biofuels in Thailand 5) Natural Resources and New Business, investing in petroleum exploration and production through investments in OKEA ASA, Norway which is renowned for its environmental policies and Bangchak Initiative and Innovation Center (BiiC) a Corporate Venture Capital investor focused on new businesses domestically and internationally, as well as building green innovation ecosystem promoting green energy and bio-based innovation.

Additionally, it has established the Carbon Markets Club to promote carbon credit trading supporting the Energy Transition and setting a network for future bio-based technology, the Syn Bio Consortium.

Bangchak received the DJSI Sustainability Award 2021 (Bronze Class) and target Carbon Neutrality by 2030, and Zero GHG Emission by 2050.