ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ยื่นหนังสือขอแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม-ค่าใช้จ่ายทวงหนี้

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ยื่นหนังสือขอแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม-ค่าใช้จ่ายทวงหนี้

24 กันยายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

“VTLA” สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ยื่นหนังสือถึงภาครัฐ

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) โดยนายธัญญะ กิจชัยนุกุล (ขวา) เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนยื่นหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายมานะ สิมมา (ซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ พร้อมทั้งพูดคุยรายละเอียด และรับเรื่องไว้พิจารณาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

โดยหนังสือดังกล่าวมีสาระสำคัญ ได้แก่ การขอให้พิจารณาเพิ่มหมวดธุรกิจประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ให้สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้เพิ่มเติม เช่นเดียวกับหมวดธุรกิจประเภทให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง เนื่องจากกระบวนการในการติดตามทวงถามหนี้ของธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีต้นทุนมิได้แตกต่างจากธุรกิจเช่าซื้อหรือลิสซิ่ง

นอกจากนี้ ยังขอให้พิจารณาปรับลดมูลค่าหนี้ค้างชำระสะสม ที่ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากเดิมตามประกาศไม่เกิน 1,000 บาท เปลี่ยนเป็น ไม่เกิน 500 บาท เนื่องจากฐานการชำระค่างวดสินเชื่อเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยเป็นต้นไป ซึ่งหากมีการกำหนดกรอบตามเดิม อาจทำให้ส่งผลกระทบกับลูกหนี้ที่มียอดการผ่อนชำระน้อย และอาจส่งผลให้ลูกหนี้ไม่ได้รับโอกาสผ่อนสินเชื่อวงเงินตามความจำเป็นหรือตามกำลังที่มี เพราะผู้ประกอบการอาจจำเป็นต้องกำหนดวงเงินสินเชื่อให้มียอดผ่อนชำระขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

การยื่นหนังสือถึงภาครัฐในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นโยบายกำกับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถยังคงสามารถดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการเงินแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีมาตรฐานได้ครอบคลุม และลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ ซึ่งไม่มีมาตรฐาน ไม่เป็นธรรม และมีการเก็บอัตราดอกเบี้ยรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด นับเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดสมาคมฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.vtla.or.th หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644