ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กบข. คว้ารางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี’64

กบข. คว้ารางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี’64

29 กันยายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

กบข. คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 ระดับดีเด่น ตอกย้ำบทบาทมุ่งสู่การเป็นองค์กรยั่งยืน

กบข. เข้ารับการประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนครั้งแรก คว้ารางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ เผยภารกิจองค์กรภายใต้หลักการ “เสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฎิบัติ” ครอบคลุมทุกมิติตามมาตรฐานสากล มุ่งขับเคลื่อน กบข. สู่การเป็นองค์กรยั่งยืน

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ในระดับดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 31 องค์กรภาครัฐที่ได้รับรางวัล จากการประเมินองค์กรทั่วประเทศ โดย กบข. เข้าร่วมรับการประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นปีแรก

สำหรับเกณฑ์การประเมินได้พิจารณาจากการดำเนินงานขององค์กรตามภารกิจที่เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่น เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน ซึ่ง กบข. ได้ดำเนินภารกิจขององค์กรภายใต้หลักการ “เสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฎิบัติ” ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทุกมิติ อาทิ สมาชิก กบข. พนักงาน พันธมิตรธุรกิจ และสังคม

กบข. มุ่งมั่นผลักดันการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) ที่เน้นย้ำในเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ การคุ้มครอง การเคารพ และการเยียวยา อีกทั้งยังบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนในทุกภาคส่วน โดยกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนนำไปปฏิบัติ ทั้งในด้านการบริหารจัดการลงทุน การบริการงานสมาชิก ตลอดจนการบริหารองค์กร เพื่อสร้างกระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในกิจการขององค์กรทุกกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ กบข. เชื่อว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชนที่ดีจะนำมาสู่ความมีศักดิ์ศรี ตลอดจนความน่าเชื่อถือขององค์กร อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน (Sustainable Organization) อีกทั้งยังเป็นพลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศและสังคมโลก ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป