ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > มูลนิธิใบไม้ปันสุขของบางจากฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021

มูลนิธิใบไม้ปันสุขของบางจากฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021

3 กันยายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการ “อ่านเขียนเรียนสนุก” โดยมูลนิธิใบไม้ปันสุขของบางจากฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 ประเภท Investment in People

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนกล่าวรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการเพื่อสังคม Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 ประเภท Investment in People จากการดำเนินโครงการ “อ่านเขียนเรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋ว เป็นเด็กแจ๋ว” โดยมูลนิธิใบไม้ปันสุขของบางจากฯ ในพิธีมอบรางวัลแบบ Virtual Awards Ceremony เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

โครงการนี้เริ่มขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว” จากการที่บางจากฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเยาวชนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและยังต้องการการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบางจากฯ มูลนิธิใบไม้ปันสุข และผศ. ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ อ. ในดวงตา ปทุมสูติ กวีและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์การเรียนรู้ทุ่งสักอาศรม ที่มีหลักสูตรแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ผ่านการวิจัย ทดลอง ทดสอบนักเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจนเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในเชิงประจักษ์มาเป็นเวลานับสิบปี

บางจากฯ เริ่มต้นโครงการนี้กับกลุ่มโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากและพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทในกลุ่มฯ และภายหลังได้ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและติดตามผลที่โรงเรียนในพื้นที่เป็นการจัดการอบรมแบบออนไลน์ เน้นมาตรการป้องกันปัญหา โดยมุ่งไปที่ระดับชั้น ป.1 และใช้การอบรมครู การนิเทศให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์ ทำให้สามารถขยายพื้นที่ไปได้ทั่วประเทศ

โครงการ “อ่านเขียนเรียนสนุก” โดยมูลนิธิใบไม้ปันสุขของบางจากฯ

ตั้งแต่เริ่มดำเนินการมา โครงการนี้ได้อบรมครูไปแล้วประมาณ 600 คน ครอบคลุมนักเรียนประมาณ 9,000 คน จากประมาณ 200 โรงเรียน ใน 44 จังหวัดทั่วประเทศ ผลการจากดำเนินโครงการ พบว่าอัตราการอ่านออกเขียนได้ของเด็กที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 66% ในปี 2562 จาก 48% ในปี 2557 นับเป็นการช่วยแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของประเทศ และยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nation Sustainable Development Goals) ข้อ 4 เรื่องการศึกษาที่เท่าเทียมด้วย

มูลนิธิใบไม้ปันสุข ก่อตั้งขึ้นโดยบางจากฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อส่งเสริมโครงการทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

AREA เป็นงานประกวดรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

……

“Read and Write with Ease” Program by Bangchak’s Bai Mai Pun Suk Foundation Awarded the Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 for Investment in People

“Read and Write with Ease” Program by Bangchak’s Bai Mai Pun Suk Foundation Awarded the Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 for Investment in People

Chaiwat Kovavisarach, President and Chief Executive Officer of Bangchak Corporation Public Company Limited received the Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 from Enterprise Asia for Investment in People for its “Read and Write with Ease Program” managed by Bangchak’s Bai Mai Pun Suk Foundation in a Virtual Awards Ceremony on 2 September 2021.

The “Read and Write with Ease Program was founded by Bangchak to address the importance of addressing illiteracy amongst youths which is a national problem that requires ongoing efforts to resolve. The program is a joint effort by Bangchak, the Bai Mai Pun Suk Foundation, Assistant Professor, Siwakarn Patoommasoot and Ajarn Naiduangta Patoommasoot, poet and academic from the Tungsak Asome Learning Center, through a systematic and tangible approach to addressing illiteracy. The system was researched and tested with students in Bangkok and the provinces and has shown progressive results for over a decade.

Bangchak introduced the program to schools in the Bangchak refinery communities and areas with Bangchak Group operations, and later expanded the project across the country. As of 2020, with the COVID-19 outbreak, the methodology has been adjusted to online platforms, focusing on year 1 students, and training educators to facilitate the curriculum online, expanding the reach of the program nationwide.

Since the program started, more than 600 educators have been trained, reaching about 9,000 students, from 200 schools across 44 provinces. The program found that students in the program saw an improvement of 66% from 2019, compared to the 48% in 2014, helping to address the national illiteracy issue, and complementing the achievement of the United Nation Sustainable Development Goal 4 on inclusive and equitable quality education.

The Bai Mai Pun Suk Foundation was established by Bangchak in May 2017 to carryout out public good with the main objective of supporting youth education, the conservation of natural resources and the environment, and improving the quality of life for Thai society.

AREA is an regional Asian award organized by Enterprise Asia, an independent organization supporting, promoting and developing corporate responsibility in Asia for sustainable development, with the objective of honoring Asian businesses and leaders with outstanding social and environmental responsibility and sustainable development.