ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กบข. สร้างสถิติ 97.44 คะแนน สู่ระดับ AA ประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส ITA Awards

กบข. สร้างสถิติ 97.44 คะแนน สู่ระดับ AA ประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส ITA Awards

27 สิงหาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

กบข. คว้าคะแนน ITA สูงถึง 97.44 คะแนน อยู่ในระดับ AA สร้างสถิติคะแนนสูงสุดตั้งแต่เข้าร่วมการประเมิน ตอกย้ำจุดยืนองค์กรที่มีธรรมาภิบาลด้วยผลคะแนนเต็มด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล และป้องกันการทุจริต มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบในระดับโลก

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยในปี 2564 นี้ กบข. สามารถทำคะแนนได้ 97.44 คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นการสร้างสถิติคะแนนสูงสุดของ กบข. นับตั้งแต่เข้ารับการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2562 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั่วประเทศทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงาน พร้อมทั้งได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ในด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

กบข. มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถโดยยึดแนวทางการกำกับกิจการที่ดี ทั้งด้านลงทุน งานบริการสมาชิก ตลอดจนการบริหารสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งบูรณาการหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการทำงานให้ครอบคลุมทุกมิติ ตอกย้ำบทบาทการเป็นนักลงทุนสถาบันที่คำนึงความรับผิดชอบของ กบข. ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบของประเทศไทยสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ กบข. ยังคงวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน และการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

เกี่ยวกับ กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข. เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข. มีสมาชิกประมาณ 1.17 ล้านคน มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 1.11 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2564)