ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ครม.เห็นชอบ EXIM BANK เพิ่มทุน 4.1 พันล้าน ขับเคลื่อนการค้า-การลงทุน

ครม.เห็นชอบ EXIM BANK เพิ่มทุน 4.1 พันล้าน ขับเคลื่อนการค้า-การลงทุน

25 สิงหาคม 2021


ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบให้กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มทุน EXIM BANK จำนวน 4,198 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปีนับตั้งแต่การเพิ่มทุนล่าสุดเมื่อปี 2552 ทำให้ EXIM BANK มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 12,800 ล้านบาท เป็น 16,998 ล้านบาท ส่งผลให้สามารถขยายธุรกิจสนับสนุนผู้ประกอบการไทยได้เพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการอัดฉีดเงินให้ EXIM BANK เร่งเครื่อง “ซ่อม สร้าง เสริม” สนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับให้กลับมาทำการค้าการลงทุนได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัว โดยคาดว่ายอดคงค้างสินเชื่อจะเติบโตเฉลี่ย 11% ต่อปีในอีก 5 ปีข้างหน้า ไปแตะระดับ 212,730 ล้านบาทในปี 2568 จากจำนวนยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 140,600 ล้านบาท โดย EXIM BANK มุ่งจะขยายบริการทางการเงินดังต่อไปนี้

1) บริการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) ทั้งในโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve และ Bio-Circular-Green Economy) ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแนวโน้มโลก อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถผลิตและส่งออกสินค้า/บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตลอด Supply Chain

2) บริการสนับสนุนการส่งออกและการลงทุนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาด CLMV และตลาดใหม่ (New Frontiers) ที่ EXIM BANK มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำ (Lead Bank) นำทัพนักลงทุนไทยไปรุกตลาดได้อย่างมั่นใจ ผ่านการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลายทั้งสินเชื่อ ประกันการส่งออก และบริการอื่น ๆ ซึ่งจะกระตุ้นการส่งออกสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องของ SMEs ในประเทศตามโมเดลการลงทุนนำการค้า (Investment-induced Trade) พร้อมกับการนำเข้าวัตถุดิบหรือเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการยกระดับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

3) บริการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการส่งออกของ SMEs เพื่อให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขยายการส่งออก มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย รวมทั้งให้บริการทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงินเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถประคับประคองธุรกิจหรือขยายธุรกิจไปยังตลาดที่ยังมีศักยภาพได้

“การเพิ่มทุนครั้งนี้ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ของ EXIM BANK อยู่ในระดับที่เหมาะสม สถานะทางการเงินของธนาคารมีความมั่นคงยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการขยายสินเชื่อและช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากขึ้น ตามความมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank) ที่จะ ‘ซ่อม’ ภาคอุตสาหกรรมที่ประสบวิกฤตและฟื้นฟูธุรกิจที่ประสบปัญหา ‘สร้าง’ พื้นที่สำหรับผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยให้เติบโตตลอดทั้ง Supply Chain พร้อมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ ‘เสริม’ ศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคง เพื่อเป็นกลไกของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ดร.รักษ์ กล่าว

……

The Cabinet Approves First Capital Increase in 12 Years for EXIM Thailand by 4,198 Million Baht for Business Expansion to Drive Thai Trade and Investment toward National Development

Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that the Cabinet meeting on August 24, 2021 passed a resolution approving the Specialized Financial Institution Development Fund to raise capital by 4,198 million baht for EXIM Thailand based on the proposal of the Ministry of Finance, the first time in 12 years since the previous capital increase in 2009. This recapitalization will make up EXIM Thailand’s total capital from 12,800 million baht at present to 16,998 million baht, which will be used to fund its business operations to support Thai entrepreneurs to a greater extent.

EXIM Thailand President said that this capital increase represents the injection of funds for the Bank to “reboot, restructure, rebalance” Thai entrepreneurs at all levels to regain strength and resume their business operations once again, and for the Bank to serve as a key mechanism in driving Thai economic recovery. EXIM Thailand’s total outstanding loans are expected to grow by 11% in average per year for the next 5 years to hit 212,730 million baht in 2025 from total outstanding loans as of the end of July 2021 of 140,600 million baht under the following financial services:

1) Financial Services for National Development aiming to support investment particularly in the Eastern Economic Corridor (EEC) and Special Economic Zones (SEZs), covering infrastructure projects and industrial sectors, i.e. those in the targeted industries (S-curve group and bio-circular-green economy) in particular, in response to the government policy and current global trends. This will help uplift the country’s competitiveness through production and export of goods/services with higher value added throughout the supply chains.

2) Financial Services for Thai Export and Investment Overseas, especially CLMV and new frontier markets. These are the markets where EXIM Thailand has expertise and plays as a lead bank bringing Thai investors to penetrate with confidence equipped by the Bank’s financial facilities in diverse forms, e.g., loan, export credit insurance and other services. This will boost Thai SMEs’ export of related goods/services according to the investment-induced trade model together with import of raw materials and technologies required for upgrading local industrial sectors.

3) Financial Services for Efficiency Enhancement of SMEs’ Production and Export to enable SMEs to access source of funds for their improvement of production efficiency and expansion of export, take a key role in adding value to Thailand’s international trade and investment, and render both financial and non-financial services to relieve the hardship of SMEs amid the COVID-19 pandemic so that they can sustain or even expand their businesses to potential markets.

“The capital increase this time will keep EXIM Thailand’s BIS ratio at a sound level and strengthen our financial status. This will in turn make us better positioned to expand our credit lending and give greater assistances to entrepreneurs in line with our commitment to move toward being Thailand Development Bank, which aims to ‘reboot’ industries in crisis or businesses in critical conditions, ‘restructure’ new industries and businesses of export and investment for their strengthened supply chain and ‘rebalance’ competitive advantages of Thai entrepreneurs in the global market in a sustainable manner with an ultimate goal to serve as a key mechanism of Thai government in driving forward Thailand’s sustainable development,” added Dr. Rak.