ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ไทยพาณิชย์กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 2564 จำนวน 18,902 ล้านบาท

ไทยพาณิชย์กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 2564 จำนวน 18,902 ล้านบาท

21 กรกฎาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์

ไทยพาณิชย์ประกาศผลกำไรสุทธิประจำไตรมาส 2 ปี 2564 จำนวน 8,815 ล้านบาทและครึ่งปีแรกของปี 2564 จำนวน 18,902 ล้านบาท

กรุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ในไตรมาส 2 ของปี 2564 จำนวน 8,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองมีจำนวน 21,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลของการขยายฐานรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและการปรับตัวลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2564 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 18,902 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาส 2 ของปี 2564 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจำนวน 23,475 ล้านบาท ลดลง 1.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ภายใต้สภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำในปัจจุบันและการมุ่งเน้นการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 12,994 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลของการขยายฐานรายได้ประเภทที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (recurring) จากธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกันผ่านธนาคารและธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน 15,376 ล้านบาท ลดลง 4.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของธนาคารในไตรมาส 2 ของปี 2564 ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 42.2%

จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคารได้ตั้งเงินสำรองจำนวน 10,028 ล้านบาท สำหรับไตรมาส 2 ของปี 2564 และเป็นจำนวน 20,036 ล้านบาท สำหรับครึ่งปีแรก

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ทรงตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา ที่ 3.79% สะท้อนถึงการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพเชิงรุกของธนาคาร อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารยังอยู่ในระดับสูงที่ 142.3% ในขณะที่เงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 17.9%

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ธนาคารมีผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งและสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ด้วยดีจากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความท้าทายและผันผวนเช่นนี้ ธนาคารยังคงให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบผ่านโครงการช่วยเหลือทางการเงินต่าง ๆ และผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร รวมถึงการยกเว้นค่าบริการส่งอาหารบนแพลตฟอร์มส่งอาหารโรบินฮู้ดของธนาคารภายใต้แนวคิด “สังคมอยู่รอด ธนาคารก็จะรอดไปด้วย” ”

นอกจากนี้ธนาคารได้เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยให้ลูกค้าอยู่รอดและฟื้นตัวจากวิกฤติครั้งนี้แบบยั่งยืนให้มากที่สุด ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงหาโอกาสทางธุรกิจหลังยุควิกฤติโควิด-19 โดยต่อยอดธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง และนำเสนอประสบการณ์ธนาคารดิจิทัลแห่งอนาคต ควบคู่ไปกับการยกระดับความผูกพันกับลูกค้าให้ครอบคลุมมากกว่าธุรกิจการเงิน

……

SCB ANNOUNCED SECOND-QUARTER PROFIT OF BAHT 8.8 BILLION AND FIRST-HALF PROFIT OF BAHT 18.9 BILLION

Bangkok: Siam Commercial Bank and its subsidiaries reported consolidated net profit of Baht 8.8 billion for the second quarter of 2021, up 5.4% yoy. Pre-provision operating profit also increased 4.8% yoy to Baht 21.1 billion mainly due to higher non-interest income and reduced operating expenses. For the first half of 2021, net profit increased 7.3% yoy to Baht 18.9 billion.

For the second quarter of 2021, net interest income declined 1.3% yoy to Baht 23.5 billion given the current low interest rate environment and the Bank’s shift toward high quality loans.

Non-interest income increased 4.0% yoy to Baht 13.0 billion largely from recurring non-interest income from bancassurance and wealth management businesses.

Expenses declined 4.7% yoy to Baht 15.4 billion due to lower staff related expenses. The Bank’s cost-to-income ratio for the second quarter went down from last year to 42.2%.

Given the current economic uncertainty, the Bank set aside Baht 10.0 billion of provisions in the second quarter and Baht 20.0 billion in total for the first half.

Non-performing loan (NPL) ratio remained stable at 3.79% at the end of June 2021. This reflected the Bank’s proactive NPL management. Nonetheless, the Bank still maintained NPL coverage ratio at a high level of 142.3% as well as a strong capital adequacy ratio at 17.9%.

Arthid Nanthawithaya, Chairman of the Executive Committee and CEO, commented: “During the first half of the year, the Bank showed solid operating performance with sufficient financial strength to weather uncertainty from new COVID-19 outbreaks. Amid challenging business environment and continuing headwinds, the Bank has extended our relief programs to affected customers and provided additional support through various CSR initiatives, such as free food delivery on SCB Robinhood, which are rooted in our belief that “Community survival means the Bank’s survival.” Furthermore, the Bank is working on developing comprehensive debt restructuring plans to maximize the chance of customers’ survival and sustainable recovery. At the same time, the Bank is laying the groundwork for post-pandemic business opportunities by building new businesses with high growth potential, offering the next generation digital banking experience, and broadening the scope of customer engagement beyond financial services.”