ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ธอส. ขยายห้องประชุม GHB Virtual Conference Center รับการทำงานแบบNew Normal

ธอส. ขยายห้องประชุม GHB Virtual Conference Center รับการทำงานแบบNew Normal

14 มิถุนายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธอส. เปิดขยายเพิ่มห้องประชุม GHB Virtual Conference Center รองรับการทำงานแบบ New Normal

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการกำหนด กลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT และนวัตกรรม ธอส. (เสื้อแจ็คเก็ตสีส้ม) และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส.ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด GHB Virtual Conference Center ณ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ GHB Virtual Conference Center ซึ่งเป็นการขยายเพิ่มห้องประชุมของธนาคาร โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการประชุมแบบ Teleconference ที่เป็นระบบของธนาคารฯ เอง สามารถเชื่อมต่อไปยังสาขาทั้งหมดของธนาคารฯ พร้อมกัน และรองรับการเชื่อมต่อจากภายนอกผ่านระบบ Internetได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย รองรับการทำงานแบบ New Normal ระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของธนาคารฯ ที่ปฏิบัติงานแบบ Work from Home รวมถึงใช้สำหรับการประชุมระหว่างธนาคารฯ กับหน่วยงานภายนอกได้อีกด้วย ทั้งนี้ พิธีเปิดดังกล่าวจัดขึ้น ณ GHB Virtual Conference Center ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้