ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ก.ล.ต. เผย Regulatory Guillotine เม.ย. 64 สำเร็จเพิ่มอีก 10 โครงการย่อย

ก.ล.ต. เผย Regulatory Guillotine เม.ย. 64 สำเร็จเพิ่มอีก 10 โครงการย่อย

18 พฤษภาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เดินหน้าดำเนินการโครงการ Regulatory Guillotine ต่อเนื่อง เผยเฉพาะในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีโครงการสำเร็จแล้วเพิ่มอีก 10 โครงการย่อย ส่งผลให้ยอดโครงการสำเร็จในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 เพิ่มเป็น 16 โครงการย่อย และเมื่อเทียบกับวันริเริ่มโครงการเมื่อปี 2563 มียอดโครงการสำเร็จแล้วทั้งสิ้น 31 โครงการย่อย ช่วยลดภาระและต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวม 200 ล้านบาทต่อปี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชนและลดภาระของภาคเอกชนและประชาชน สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงปี 2563 – 2565 นั้น

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า เฉพาะเดือนเมษายน 2564 ก.ล.ต. สามารถดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ได้สำเร็จตามเป้าหมายเพิ่มอีก 10 โครงการย่อย ทำให้ 4 เดือนแรกของปี 2564 มีโครงการที่สำเร็จแล้ว 16 โครงการย่อย และนับตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2564 มีโครงการที่สำเร็จตามเป้าหมายรวม 31 โครงการย่อย ซึ่งช่วยลดภาระและต้นทุนการดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แล้ว 199.74 ล้านบาทต่อปี ลดระยะเวลาดำเนินการได้ 87,622 ชั่วโมงต่อปี และลดจำนวนกระดาษได้ 1,697,147 แผ่นต่อปี

ทั้งนี้ 10 โครงการย่อยที่ดำเนินการสำเร็จในเดือนเมษายน 2564 ประกอบด้วยโครงการด้านธุรกิจตัวกลางและตลาด 1 โครงการ ด้านธุรกิจจัดการลงทุน 8 โครงการ และด้านการระดมทุน 1 โครงการ เช่น ปรับปรุงกระบวนการและช่องทางการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงรูปแบบการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ผู้ดูแลผลประโยชน์ (2) การตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล (3) ผู้รับฝากทรัพย์สิน (4) การจัดส่งสำเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ (5) การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงยกเลิกการจัดส่งข้อมูลบางประเภทจากบริษัทจัดการมายัง ก.ล.ต. เพื่อลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

“ในปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินการทั้งสิ้น 87 โครงการย่อย(จำนวนโครงการย่อยลดลง 1 โครงการจากสิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 เนื่องจากมีการปรับปรุงรายการเพื่อความเหมาะสม) ซึ่งจากการประเมินในเบื้องต้นคาดว่า หากแล้วเสร็จครบทุกโครงการ จะช่วยลดภาระและต้นทุนการดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มากกว่า 230 ล้านบาทต่อปี ลดระยะเวลาดำเนินการได้มากกว่า 1.39 แสนชั่วโมงต่อปี และลดจำนวนกระดาษได้มากกว่า 2.03 ล้านแผ่นต่อปี” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ Regulatory Guillotine ได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/RegulatoryGuillotine

หมายเหตุ: Regulatory Guillotine คือ การทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน โดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โปร่งใส ใช้ต้นทุนต่ำ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง