ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > คณะบริหารธุรกิจ มช. ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB

คณะบริหารธุรกิจ มช. ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB

18 พฤษภาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองจาก The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) หรือสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ให้เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก และเป็นแห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานนี้ โดยนับเป็นแห่งที่ 7 ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในไม่ถึงร้อยละ 6 ของสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่มีหลักสูตรปริญญาด้านบริหารธุรกิจ หรือนับเป็นหนึ่งใน 890 สถาบันจาก 58 ประเทศเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ AACSB ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจได้แสดงถึงความร่วมมืออันดีของบุคลากร ในการจัดการรับประกันคุณภาพการเรียนรู้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติหรือ Action Learning การวิจัย การมีส่วนร่วมทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษากับองค์กรภายนอก จากการขับเคลื่อน ของ รศ.ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ จนนำมาซึ่งการสานต่อความสำเร็จ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจคนปัจจุบัน เป็นผลให้ได้รับการยอมรับถึงความทุ่มเท ทั้งต่อนักศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า องค์กรธุรกิจ และสถาบันอุดมศึกษาในวงกว้าง แสดงถึงความเป็นเลิศทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และระบบการพัฒนาหลักสูตร

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า”พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้การรับรองมาตรฐาน AACSB ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายของความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ขณะนี้พวกเราได้การยอมรับในฐานะสถาบันชั้นยอดระดับสากล การที่เราประสบความสำเร็จได้นั้นประการแรกเป็นเพราะบุคลากรที่มีคุณภาพสูงของเราเชื่อมั่นในวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ประการที่สองเป็นเพราะความมุ่งมั่นของบุคลากรในการสร้างคุณค่าผ่านหลักสูตรที่พัฒนามาอย่างรอบด้าน และประการสุดท้าย คือ เป็นเพราะเรายึดมั่นพันผูกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการสร้างผลกระทบต่าง ๆ”

“ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคณะที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานได้ถูกยกระดับเป็นมาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานจากเดิมให้มากขึ้น เกิดภาพลักษณ์ของสถาบันที่ดี นำมาซี่งความมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิต ตลอดจนนำประโยชน์ไปสู่องค์กรหรือสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทำงาน”

นอกจากนี้ มาตรฐาน AACSB ยังเป็นพันธสัญญาที่เราจะมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการนำพานักศึกษาและศิษย์เก่าไปสู่ความสำเร็จในฐานะผู้นำของอนาคต สอดรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ด้วยการเดินหน้าพัฒนากิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการดำเนินการในด้านต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เพื่อเกิดความยั่งยืนเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน