ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กลุ่มธุรกิจ TCP มอบเครื่องเอกซเรย์พัฒนาโดยสวทช. แก่สภากาชาดไทยส่งต่อ 3 รพ.สนาม

กลุ่มธุรกิจ TCP มอบเครื่องเอกซเรย์พัฒนาโดยสวทช. แก่สภากาชาดไทยส่งต่อ 3 รพ.สนาม

15 มีนาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพจากซ้ายไปขวา 1.นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 2.นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 3.ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ คณะกรรมการสภากาชาดไทย และที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. 4.คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย 5.นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP 6.นางสาวนุชรี อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ 7.ดร. เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ A-MED สวทช. 8.ดร. อุดมชัย เตชะวิภู นักวิจัย ศูนย์ A-MED สวทช.

กลุ่มธุรกิจ TCP มอบเครื่องเอกซเรย์พัฒนาโดยนักวิจัย สวทช. แก่สภากาชาดไทยเพื่อส่งต่อ 3 โรงพยาบาลสนามช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยโควิด-19

กลุ่มธุรกิจ TCP สนับสนุนสภากาชาดไทยมอบเครื่องเอกซเรย์แก่ 3 โรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมถึงใช้วินิจฉัยโรคปอดและโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่คิดค้นโดยฝีมือคนไทย จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายทรวงอก บอดีเรย์ เอส จำนวน 2 เครื่อง มอบแก่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก และโรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และชุดแปลงเอกซเรย์เป็นดิจิทัล บอดีเรย์ อาร์ จำนวน 1 เครื่อง มอบแก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่าราว 4.3 ล้านบาท

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่าปัจจุบัน ยังมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และมีความเสี่ยงติดเชื้อที่ต้องได้รับการรักษาและคัดกรองอยู่อย่างต่อเนื่อง นำมาสู่ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เฝ้าระวัง เราจึงร่วมมือกับสภากาชาดไทยเพื่อมอบเครื่องเอกซเรย์แก่โรงพยาบาลเหล่านี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและวินิจฉัยผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมถึงโรคปอดและโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ในอนาคต

เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายทรวงอกและชุดแปลงเอกซเรย์เป็นดิจิทัลเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นและวิจัยโดยคนไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง เหมาะสำหรับเอกซเรย์อวัยวะภายในแบบสองมิติ เพื่อใช้ในการคัดกรองและวินิจฉัยโรคเบื้องต้นเน้นบริเวณปอด เครื่องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 (ระบบการบริหารจัดการคุณภาพเครื่องมือแพทย์) จึงมั่นใจได้ว่าจะช่วยให้การรักษาโรคโควิด-19 รวมถึงโรคปอดและโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆ มีประสิทธิภาพขึ้น

จุดเด่นของเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายทรวงอกและชุดแปลงเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ได้แก่

  • สามารถแสดงผลภาพเอกซเรย์ได้ทันที
  • ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย และสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้
  • ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์แบบฟิล์ม
  • สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)