ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > การเคหะฯ ออก Social Bond 3,000 ล้านบาท

การเคหะฯ ออก Social Bond 3,000 ล้านบาท

15 มีนาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

การเคหะฯ ออก Social Bond 3,000 ล้านบาท ระดมทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งแต่งตั้งธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดจำหน่าย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) วงเงิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการคลังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) พันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้าน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยการเคหะแห่งชาติเป็น 1 ในรัฐวิสาหกิจที่ออกพันธบัตรเพื่อสังคมร่วมกับกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้มีการระดมทุนจากตลาดทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมผ่านการลงทุนในพันธบัตรเพื่อสังคม ซึ่งนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ออกพันธบัตรเพื่อสังคม พ.ศ. 2563 วงเงิน 6,800 ล้านบาท เมื่อเดือนกันยายน 2563 และในปี 2564 การเคหะแห่งชาติมีเป้าหมายออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) เพิ่มเติม วงเงิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 1.40 % ต่อปี โดยมี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร เพื่อนำมาลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว (Housing for All) ทั้งในรูปแบบการเช่า เช่าซื้อ และขาย หรือเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เดิม (Roll Over) อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

การออกพันธบัตรเพื่อสังคมในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่าจาก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ทำให้การออกพันธบัตรเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมี DNV GL Business Assurance Australia Pty. Ltd. ทำหน้าที่ให้ Second Party Opinion

นายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารตลาดตราสารหนี้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วงเงิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและการเคหะแห่งชาติได้คัดเลือกธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้