ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุนโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม รุ่นที่ 34

เงินติดล้อ ร่วมสนับสนุนโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม รุ่นที่ 34

4 กุมภาพันธ์ 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดหลักสูตรอบรมในโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” รุ่นที่ 34 (New Investors Program for Society : NIP-S) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนและเศรษฐกิจ ตลอดจนมุมมองด้านสังคม เพื่อให้เติบโตเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพและคุณธรรม จัดโดย สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ หรือ “Institute of Intelligent Investors” (III) ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร และนายหน้าประกันภัยที่มีนายหน้ามืออาชีพมีใบอนุญาตถูกต้อง พร้อมให้คำปรึกษาด้านประกันภัยทุกสาขาทั่วประเทศ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส ให้แก่ผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลักของธนาคารได้อย่างเพียงพอหรือทันที (Under-Banked) เพื่อให้ผู้คนในสังคมมีชีวิตหมุนต่อได้ และหนึ่งในค่านิยมองค์กรข้อสำคัญของเงินติดล้อคือ การสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เงินติดล้อ, Facebook Fan page เงินติดล้อ หรือติดต่อได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880