ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เอดีบี เปิดตัวโครงการให้เปล่า 2 ล้านดอลล์หนุนเกษตรพื้นที่สูง รับมือ Climate Change

เอดีบี เปิดตัวโครงการให้เปล่า 2 ล้านดอลล์หนุนเกษตรพื้นที่สูง รับมือ Climate Change

13 มกราคม 2021


เอดีบีและไทยเปิดตัวโครงการให้เปล่ามูลค่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่สูงตอนเหนือของไทย

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (13 มกราคม 2564) — ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี และรัฐบาลไทยเปิดตัวการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่ามูลค่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยส่งเสริมการนำเกษตรอัจฉริยะเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศมาใช้ในพื้นที่สูงทางตอนเหนือของประเทศไทย

ความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่า ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลดความยากจน (the Japan Fund for Poverty Reduction) ของรัฐบาลญี่ปุ่น จะช่วยให้หน่วยงานในท้องถิ่นสามารถสาธิตให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงเห็นและเรียนรู้ถึงแนวทางปฏิบัติและเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มมูลค่าและการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของอาหาร อีกทั้งใช้ความรู้ในท้องถิ่นที่มีในการเพิ่มความมั่นคงทางด้านความปลอดภัยของอาหารในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

“การให้โอกาสในการเพิ่มรายได้ในชนบทจะช่วยลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายได้ และยังช่วยทำให้ชุมชนบนพื้นที่สูงและระบบนิเวศของพวกเขาเกิดความยืดหยุ่นอีกด้วย” กล่าวโดยนายซรีนีวาสาน อันชา ผู้เชี่ยวชาญหลักของเอดีบีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “ทุนให้เปล่านี้จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานท้องถิ่นในเชิงเทคนิคและสถาบัน และจะช่วยให้พวกเขาสามารถนำการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมเข้ากับการวางแผนการเกษตร นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการจ้างงานในชนบทและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)”

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายฮิเดอะกิ อิวาซากิ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนเอดีบีประจำประเทศไทย และดร.อีเด็น วูน ประธานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมการเปิดตัวดังกล่าวผ่านรูปแบบ virtual ceremony นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่จากสถานทูตญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย

ความยากจนในประเทศไทยกระจุกตัวอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศ โดยประชากรมีรายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนรายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ครัวเรือนในชนบทมีผู้สูงอายุมากขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ๆ ยังคงอพยพเข้าไปอยู่และทำงานในเขตเมือง โดยบริเวณดังกล่าวมีภัยแล้งและน้ำท่วมบ่อยครั้ง และยังมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนของภาคเอกชนในการเกษตรบนพื้นที่สูงมีจำกัด ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีราคาสูงและความสามารถที่จำกัดของเกษตรกรเองในการเพาะปลูกผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง อีกทั้งการทำการเกษตรที่ไม่ยั่งยืนและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเลวร้ายลงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ได้ผลผลิตต่ำและมีรายได้ไม่แน่นอน

ความช่วยเหลือทางวิชาการในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขแนวโน้มดังกล่าวข้างต้น และดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนต่างๆ ในภาคการเกษตร ธุรกิจการเกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชสวน อีกทั้งเพิ่มผลผลิตในฟาร์มและเพิ่มรายได้ให้กับประชากรในชนบทในขณะเดียวกันกับที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปด้วย ทั้งนี้ ผลที่ได้รับจากความช่วยเหลือทางวิชาการดังกล่าวอาจนำไปใช้กับระบบเกษตรกรรมที่คล้ายคลึงกันของประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการแบ่งปันความรู้ข้ามประเทศผ่านโครงการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจะช่วยให้รัฐบาลสามารถส่งเสริมธุรกิจการเกษตรที่เป็นมิตรกับสภาพอากาศและสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าอาหารเกษตร อีกทั้งปรับปรุงการเชื่อมโยงไปสู่ตลาด ซึ่งจะสามารถส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชนและยังสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการระบาดใหญ่อีกด้วย ความช่วยเหลือดังกล่าวยังสามารถช่วยยกระดับทักษะแรงงานให้กับประชากรที่อพยพกลับมาจากเขตเมืองได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ที่เลวร้ายลงจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางการแพร่ระบาด

โดยรวม เอดีบีได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยจำนวน 8.55 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็นเงินกู้ 100 โครงการ เงินทุนให้เปล่า 3 โครงการ และโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ 179 โครงการ

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศมาจากประเทศในภูมิภาค