ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ธ.เกียรตินาคินภัทร โชว์ผลงาน คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน 6 ปีซ้อน

ธ.เกียรตินาคินภัทร โชว์ผลงาน คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน 6 ปีซ้อน

18 ธันวาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสื่อสารองค์กรกลุ่มธุรกิจ เป็นผู้แทนรับรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ซึ่งธนาคารได้รับคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากการเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ตลอดจนมีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งยังยึดมั่นศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืน โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) มีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นแบบอย่างแก่บริษัทอื่นๆ อีกทั้งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพ และดำเนินการโดยสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ