ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > 2 แบงก์รัฐ “ออมสิน-ธอส.” ร่วมแก้หนี้ตำรวจ-ลูกจ้างประจำรวม 8 หมื่นราย

2 แบงก์รัฐ “ออมสิน-ธอส.” ร่วมแก้หนี้ตำรวจ-ลูกจ้างประจำรวม 8 หมื่นราย

30 ธันวาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสาน 2 แบงก์รัฐ “แบงก์ออมสิน – ธอส.” ร่วมมือแก้ปัญหาหนี้สินตำรวจ-ลูกจ้างประจำ” กว่า 8 หมื่นบัญชี เพื่อบรรเทาปัญหาทางการเงินและป้องกันการก่อหนี้เกินตัว

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน และ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาทางการเงินแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ เป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาทางการเงิน/ลดภาระหนี้สินแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นการช่วยบรรเทาภาระ และป้องกันการมีภาระหนี้สินเพิ่มจนเกินความสามารถที่จะชำระ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความยั่งยืนทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันมีข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินอยู่กว่า 42,700 ราย มียอดสินเชื่อคงเหลือ 25,800 ล้านบาท

ทั้งนี้ สตช. ได้ประสานธนาคารออมสินและสถาบันการเงินอื่น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าวร่วมกัน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้สินเชื่อตามเจตนารมณ์ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคาร เช่น ขยายเวลาชำระหนี้ ผ่อนปรนการชำระหนี้ เป็นต้น

ธนาคารออมสินได้ให้บริการสินเชื่อแก่ข้าราชการตำรวจฯ ภายใต้บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ประเภทสินเชื่อที่ให้บริการ ได้แก่ สินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับ โครงการนี้เป็นโครงการด้านสวัสดิการกำลังพล เป็น 1 ใน 6 โครงการที่ สตช. มอบเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนและข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ “จากใจตำรวจไทยแด่ประชาชน”

ด้านนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีปัญหาหนี้สิน และป้องกันการมีภาระหนี้สินเพิ่มจนเกินกำลังความสามารถในการชำระหนี้ผ่านแนวทางต่าง ๆ

ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับข้าราชการตำรวจด้านสวัสดิการกำลังพล คือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจ

โดย ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ธอส. มีลูกค้าของธนาคารที่ใช้สิทธิสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 39,493 บัญชี เงินต้นคงเหลือประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาในการผ่อนชำระ รวมถึงมีสถานะทางกฎหมายประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่ง ธอส. พร้อมสนับสนุนความร่วมมือกับ สตช. พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การปรับโครงสร้างหนี้ 2.การลดดอกเบี้ย 3.การขยายเวลาชำระหนี้ และ 4.การผ่อนปรนการชำระหนี้ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL ในเดือนมกราคม 2564