ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บางจากฯ หนุน Eco-School พัฒนาหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมให้รร.รอบโรงกลั่น

บางจากฯ หนุน Eco-School พัฒนาหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมให้รร.รอบโรงกลั่น

2 พฤศจิกายน 2020


พิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อีโคสคูล หรือ Eco-School)

บางจากฯ สนับสนุน Eco-School พัฒนาหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนรอบโรงกลั่น พร้อมร่วมสร้างเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ Youth In Charge

เมื่อเร็วๆ นี้ นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อีโคสคูล หรือ Eco-School) กับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระโขนง นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจำนวน 11 แห่งรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนโครงการ Youth In Charge เปิดเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นางกลอยตา กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมาของการทำธุรกิจ บางจากฯ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านต่างๆ กับชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับโรงเรียน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ล่าสุดได้นำโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาดำเนินงานกับโรงเรียนรอบโรงกลั่น โดยโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาไปควบคู่กันอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการการจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach)
7 ขั้นตอน สอดคล้องกับการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nation Sustainable Development Goals – UNSDGs) เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) และเป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ซึ่งเป็น 2 ใน 9 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บางจากฯ ให้ความสำคัญ”

ภายใต้ความร่วมมือนี้ บางจากฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ การประสานงานกับภาคีหลัก สนับสนุนและผลักดันนโยบายขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นผู้ให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานเขตพระโขนงและสำนักงานเขตบางนาสนับสนุนเชิงนโยบาย ประสานงานการติดตามงานในโรงเรียนและด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยโรงเรียนและชุมชนเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ สนับสนุนกิจกรรมจากการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน และนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดจริงในโรงเรียน ชุมชน และสังคมต่อไป

นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง เขตบางนา และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ในพื้นที่ที่บางจากฯ ดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อยู่ เข้าร่วมโครงการ รวม 11 โรงเรียน ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการมาระยะหนึ่งแล้ว จนเข้าสู่ระยะพัฒนาโครงการ กิจกรรม และหลักสูตร หลังจากการอบรม และเยี่ยมโรงเรียนแนะนำติดตามเพื่อปรับปรุงให้พร้อมนำไปใช้จริงตามแผนการงานโครงการระยะยาว 3 ปีต่อไป โดย 11 โรงเรียนดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โรงเรียนบพิธวิทยา โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) โรงเรียนวัดบางนานอก โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน (กรุณานุยุตตาคาร) และโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก

นอกจากนี้ บางจากฯ ยังให้การสนับสนุนโครงการ Youth In Charge เปิดเวทีสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ นำเสนอ และผลักดัน ประเด็นปัญหาหรือวาระสำคัญต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหรือเจเนอเรชั่นของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านแผนการปฏิบัติงานในสองส่วนหลัก ได้แก่ Youth In Charge SDGs Master Class หลักสูตรเพื่อให้ความรู้ สร้างความตื่นตัว และจุดประกายความสนใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ ให้กับเยาวชน และ Youth In Charge Symposium เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมออกเสียงเพื่อเสนอแนวนโยบายสาธารณะด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พร้อมมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้นำจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมหาแนวทางนำข้อเสนอของเยาวชนไปสานต่อและขยายผลต่อไป โดยจะมีการจัด Youth In Charge Symposium ร่วมกับองค์กรพันธมิตรจากภาครัฐบาลและเอกชนครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่บางจากฯ อาคาร เอ็มทาวเวอร์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้