ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กรุงศรี พัฒนาแอนิเมชันให้ความรู้ทางการเงินโรงเรียนสังกัดสพฐ.กว่า 28,000 แห่ง

กรุงศรี พัฒนาแอนิเมชันให้ความรู้ทางการเงินโรงเรียนสังกัดสพฐ.กว่า 28,000 แห่ง

6 ตุลาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงศรีฯ ร่วมกับ สพฐ และกสศ. เปิดตัวแอนิเมชันให้ความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) นำร่อง 28,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ส่งต่อสพฐ.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด ด้านกสศ. มองว่าความรู้ด้านการเงินจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้หลุดพ้นกับดักความยากจน

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีพันธกิจในด้านความยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) จึงนำเอา ‘จุดแข็ง’ ของธนาคารกรุงศรีฯ คือเรื่องการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) มาพัฒนาในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ

ล่าสุดธนาคารกรุงศรีฯ ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดตัวสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องความรู้ด้านการเงิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงความรู้และสร้างวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียนชั้นประถมในโรงเรียนภายใต้สังกัด สพฐ.และ กสศ.กว่า 28,000 แห่งทั่วประเทศ

โครงการดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ‘นักเรียน’ ภายใต้ชื่อ “เรื่องเงินเรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19” แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอน คือ คิดก่อนซื้อ ขยันหมั่นออม บันทึกรายรับ-รายจ่าย และเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ และตอนพิเศษว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตนภายในสถานการณ์โควิด-19

“นอกเหนือจากหน้าที่หลักในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนและให้บริการด้านการเงินแล้ว เรายังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมของประเทศ และแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” นายเซอิจิโระ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นายเซอิจิโระ ให้ข้อมูลอีกว่า ธนาคารได้ทำ CSR ด้านความรู้ทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง โดยความสำเร็จที่ผ่านมาคือได้ให้ความรู้ทางการเงินไปแล้วกว่า 21,000 คน ครอบคลุม 402 โรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย และ 9 โรงเรียนใน 2 แขวงของสปป.ลาว

ด้านนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า แอนิเมชัน 4 ตอนได้รับความร่วมมือจากสพฐ. ในการมีส่วนร่วมพัฒนาเนื้อหาที่สอดคล้องกับเด็ก นอกจากนี้สพฐ.ยังมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดสพฐ. และจะนำไปบูรณาการกับกิจกรรมสหกรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้เด็กรู้จักการออมผ่านกระบวนการสหกรณ์ 

“การปลูกฝังวิธีคิดและวิเคราะห์ด้านการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักบริหารจัดการเงินได้อย่างถูกวิธี นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” รองเลขาธิการสพฐ. กล่าว

รองเลขาธิการสพฐ. กล่าวอีกว่า ในอนาคตอาจมีการพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจตามแต่ละช่วงวัยมากขึ้น เช่น แอนิเมชันเหมาะสำหรับเด็กประถม หรือเด็กมัธยมอาจพัฒนาเป็นคลิปวีดีโอรูปแบบอื่นๆ

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่า แอนิเมชันจากโครงการดังกล่าวจะช่วยให้โรงเรียนกว่า 28,000 แห่งทั่วประเทศ สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมการเรียนรู้ได้โดยง่าย ทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว

ดร.ไกรยส เสริมอีกว่า นักเรียนประถมอาจมีทักษะความรู้ด้านการเงินไม่เพียงพอ โดยเฉพาะครอบครัวของนักเรียนยากจนพิเศษ ดังนั้นหากนักเรียนมีความรู้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ก้าวออกจากกับดักความยากจนข้ามชั่วคนได้ตั้งแต่เด็ก

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีฯ มีแผนที่จะเผยแผร่แอนิเมชันผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้นในอนาคต