ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชุมชนบึงบางซื่อได้บ้านใหม่ ชูต้นแบบชุมชนเมืองเข้มแข็ง > 4_นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเปิดถนนพลาสติกรีไซเคิลที่ชุมชนบึงบางซื่อ

4_นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเปิดถนนพลาสติกรีไซเคิลที่ชุมชนบึงบางซื่อ

11 กันยายน 2020


ป้ายคำ :