ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชุมชนบึงบางซื่อได้บ้านใหม่ ชูต้นแบบชุมชนเมืองเข้มแข็ง > 15_ชุมชนบึงบางซื่อต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

15_ชุมชนบึงบางซื่อต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

11 กันยายน 2020


ป้ายคำ :