ThaiPublica > เกาะกระแส > อนาคตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้เงามังกรของมหาอำนาจจีน > เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ทางเหนือของลาว บริหารโดยจีน ภาพจาก In the Dragons’s Shadow (2020)

เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ทางเหนือของลาว บริหารโดยจีน ภาพจาก In the Dragons’s Shadow (2020)

23 กันยายน 2020


ป้ายคำ :