ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > “ชาติศิริ โสภณพนิช” นำแบงก์กรุงเทพคว้า 2 รางวัล “นักการเงิน-ธนาคารแห่งปี” จากการเงินธนาคาร

“ชาติศิริ โสภณพนิช” นำแบงก์กรุงเทพคว้า 2 รางวัล “นักการเงิน-ธนาคารแห่งปี” จากการเงินธนาคาร

19 กันยายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2562 ธนาคารกรุงเทพ ครองธนาคารแห่งปี 2563 ด้านบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์/ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ-บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี ขณะที่ บล.บัวหลวง ครองบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 พร้อม 9 กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 ขึ้นเป็นปีที่ 13 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี พร้อมสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม โดยปีนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ LIVE ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊กการเงินธนาคาร และเว็บไซต์การเงินธนาคาร เพื่อให้สอดรับกับยุค New Normal

สำหรับ รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 ประกอบด้วย
รางวัลนักการเงินแห่งปี 2562 Financier of the Year 2019 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคาร และนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รางวัลธนาคารแห่งปี 2563 Bank of the Year 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 Best Public Company of the Year 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี
o บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
– บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเทคโนโลยี 2563 ได้แก่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
– บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 2563 ได้แก่ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
– บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน 2563 ได้แก่ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชี่ยลกรุ๊ป
– บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มทรัพยากร 2563 ได้แก่ บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
– บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2563 ได้แก่ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป และ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
– บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2563 ได้แก่ บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
– บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 2563 ได้แก่ บมจ.สหยูเนี่ยน
– บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มบริการ 2563 ได้แก่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
o บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 Best Securities Company of the Year 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ได้แก่ บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 Best Mutual Fund of the Year 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี ดังนี้
o กองทุนตราสารหนี้
– กลุ่มที่ 1 กองทุนสะสมทรัพย์ตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด
– กลุ่มที่ 2 กองทุนตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ บลจ.กสิกรไทย จำกัด
o กองทุนตราสารทุน
– กลุ่มที่ 3 กองทุนตราสารทุนหุ้นขนาดใหญ่ ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
– กลุ่มที่ 4 กองทุนตราสารทุนทั่วไป ได้แก่ กองทุนเปิดทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ บลจ.ทิสโก้ จำกัด
o กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
– กลุ่มที่ 5 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.ธนชาต จำกัด
– กลุ่มที่ 6 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.กสิกรไทย จำกัด
o กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
– กลุ่มที่ 7 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
o กองทุนต่างประเทศ (FIF)
– กลุ่มที่ 8 กองทุนตราสารทุนโลก ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ลอิควิตี้ ฟันด์ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
– กลุ่มที่ 9 กองทุนจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

ทั้งนี้ สำหรับ รางวัลเกียรติยศ ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2563 และรางวัลเกียรติยศ บูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 จะมีพิธีมอบรางวัลในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 4 ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค ในเดือนธันวาคม 2563