ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธอส.ฉีดฆ่าเชื้อโควิด-19 เขตห้วยขวาง – Kick Off “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน”

ธอส.ฉีดฆ่าเชื้อโควิด-19 เขตห้วยขวาง – Kick Off “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน”

1 กรกฎาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธอส.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเขตห้วยขวาง พร้อม Kick Off โครงการ “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารบ้านของคนไทย จัดกิจกรรม CSR ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่โรงเรียนในเขตห้วยขวาง จำนวน 4 โรงเรียน 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดการศึกษา พร้อม Kick Off ตั้งตู้ปันสุข บริเวณหน้าสาขาของธนาคารทั่วประเทศ จำนวน138 หลัง ในโครงการ “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อใส่ของกินของใช้แบ่งปันแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำ โครงการ “ธอส. ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” ผ่าน 2 มาตรการ ทั้งทางด้านการเงิน และด้านสังคม โดยในวันนี้ (29 มิถุนายน 2563) นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้บริหารธนาคาร ร่วมเปิดโครงการในด้านสังคม 2 โครงการ ประกอบด้วย

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

โครงการ “ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) โรงเรียนในเขตห้วยขวาง” ให้แก่ 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2.โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 3.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 4.โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม และ 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ 1.ชุมชนซอยรุ่งเรืองตอนปลาย 2.ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44 3.ชุมชนลาดพร้าว 45 4.ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา 5.ชุมชนบึงพระราม 9 6.ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้ 7.ชุมชนทับแก้ว 8.ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 9.ศูนย์สงเคราะห์เด็กอิตาเลี่ยนไทย พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และ ธอส. ยังได้ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ของ ธอส. ได้ร่วมใจกันจัดทำขึ้นตามโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” ให้แก่ นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตห้วยขวาง สำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง เพื่อบรรเทาปัญหาการบาดเจ็บจากการถูกสายรัดหน้ากากอนามัยกดทับเป็นเวลานานระหว่างใส่ปฏิบัติหน้าที่

Kick Off โครงการ “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน”

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดพิธี Kick Off โครงการ “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อยกระดับชุมชน เสริมสร้างวัฒนธรรมแบ่งปันสุข คลายทุกข์ให้คนไทยช่วยเหลือดูแลกันและกัน ภายใต้หลักการของการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้คนไทยดูแล ช่วยเหลือ แบ่งปัน มีวินัย ไม่แย่งของกัน มีความน่ารักแบบคนไทย มีวินัยแบบญี่ปุ่น ด้วยการจัดทำ “บ้าน ธอส.” สำหรับใส่ของกินของใช้ เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แบ่งปันไปใช้-บริโภค โดยจะทยอยติดตั้งที่บริเวณหน้าสาขาของธนาคารทั่วประเทศ จำนวน 138 หลัง ภายในเดือนมิถุนายน 2563 รวมถึงที่บริเวณหน้าโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ซึ่งถือเป็นจุดที่ใกล้กับแหล่งชุมชนที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนและเด็กนักเรียนใกล้เคียงสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าวมากขึ้นต่อไป

Kick Off โครงการ “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน”

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาเกือบ 67 ปี ธอส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพมาแล้วมากกว่า 3.7 ล้านครอบครัวตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของพนักงานในองค์กร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน