ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ธนารักษ์ นำที่ราชพัสดุปากช่อง 31 ไร่ สร้างบ้านพัก ขรก. เปิดจอง ก.ค.นี้

ธนารักษ์ นำที่ราชพัสดุปากช่อง 31 ไร่ สร้างบ้านพัก ขรก. เปิดจอง ก.ค.นี้

25 มิถุนายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์

ธนารักษ์นำที่ราชพัสดุ ต.ตำบลหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กว่า 31 ไร่ สร้างบ้านพักข้าราชการ-ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ 3 แบบ เริ่มเปิดจองสิทธิเดือน ก.ค.นี้

นายยุทธนา หยิมการรุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์มีนโยบายนำที่ราชพัสดุที่อยู่ใน ความครอบครองของส่วนราชการมาดำเนินการจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของข้าราชและลูกจ้างดังกล่าว ตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ ดำเนินโครงการดังกล่าวบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม. 2612 (บางส่วน) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 31-1-89 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 84 แปลง ๆ ละ 100 ตารางวา ประกอบด้วย

โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมทั้งข้าราชการบำนาญ
  • กลุ่มที่ 2 ข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่องค์กรอื่นของรัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสากิจ

ทั้งนี้ จะพิจารณาผู้มีสิทธิในกลุ่มที่ 1 เป็นลำดับแรก กรณีที่ผู้ได้รับสิทธิไม่ครบตามจำนวนแปลง จึงจะพิจารณาในกลุ่มที่ 2 และ 3 ตามลำดับ และขอรับสิทธิได้เพียงรายละ 1 สิทธิ ซึ่งผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับเงื่อนไขการกู้เงินกับสถานบันการเงินต่าง ๆ ได้ สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น ได้รับสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี ต่ออายุสัญญาได้อีก 30 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบและเช่าที่ราชพัสดุในอัตราผ่อนปรนตามระเบียบ ร้อยละ 25 เป็นต้น

สำหรับการเปิดรับจองสิทธิตามโครงการดังกล่าวนั้น กรมธนารักษ์จะเปิดรับจองสิทธิผ่านระบบของกรมธนารักษ์ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ด้วย โดยในการนี้หากส่วนราชการใดที่มีพื้นที่ในความครอบครองที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์และมีความประสงค์ที่จะร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่กรมธนารักษ์ หรือ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ