ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิตกวาดรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ปี’63

ตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิตกวาดรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ปี’63

16 มิถุนายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิตกวาดรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ปี’63 ทั้งคุณวุฒิ 20 ปี 15 ปี และ 10 ปี และคว้าคุณวุฒินักขายเงินล้าน MDRT สะท้อนความเป็นมืออาชีพ พร้อมเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า Business Model ของบริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมถึงพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะตัวแทนประกันชีวิตให้มีทักษะความรู้ และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนปรับ Mindset เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้วางแผนดูแลชีวิต (Life Partner) และวางแผนการเงิน (Financial Partner) ให้กับผู้เอาประกัน

การมุ่งส่งเสริมให้ตัวแทนฯ ได้รับรางวัลหรือคุณวุฒิต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพตัวแทนฯ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้เอาประกัน โดยล่าสุด ตัวแทนฯ ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality Award) ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย รวมทั้งสิ้น 174 คน ในจำนวนนี้ เป็นตัวแทนฯ ที่ได้รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี 1 คน คือ นางสาวณภัสภรณ์ จุใจ สาขารัตนาธิเบศร์ รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปี จำนวน 2 คน คือ นางสุนันธญา พรปรีดาวรรณ สาขาอโศก และนางสาวจันทิมา พราหมณ์แต่ง สาขาอโศก ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 3 คน คือ นายชินกฤต เอื้อรัตนโชค สาขาอโศก, นางจรูญรัตน์ มงคลเคหา สาขาถนนพระรามเก้า และนางสาวชฎามาศ อุไรสมสุรัติ สาขาอโศก

ทั้งนี้ ตัวแทนฯ ที่ได้รับรางวัล TNQA ยังถือเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ IQA จากสถาบัน LIMRA International ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคุณวุฒิระดับสากล ที่ใช้เกณฑ์พิจารณาทั้งด้านการขายและด้านจริยธรรม ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตที่มีผลบังคับ มีผลงานขายกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญหรืออุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าปีละ 30 กรมธรรม์ มีจำนวนเงินเอาประกันจากผลงานทุกประเภทไม่ต่ำกว่าปีละ 4.5 ล้านบาท เป็นเวลาติดต่อกัน 2 ปี โดยไม่รวมเบี้ยประกันกลุ่มและเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว รวมถึงมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า 90% ทั้งด้านจำนวนรายและจำนวนเงินเอาประกันภัย

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนฯ ของบริษัทฯ จำนวน 18 คน ที่ได้รับรางวัลคุณวุฒิ QA (Quality Award) เป็นรางวัลสำหรับตัวแทนที่ได้รับคุณวุฒิ TNQA และ IQA ที่สามารถรักษาอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ได้ 100% ทั้งจำนวนรายและจำนวนทุนประกัน ซึ่งทุกรางวัลถือเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนศักยภาพความเป็นมืออาชีพของตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิตได้เป็นอย่างดี

นอกจากรางวัลในระดับประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ตัวแทนฯ มีมาตรฐานการทำงานในระดับสากล ด้วยการได้รับคุณวุฒิตัวแทนสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม หรือ MDRT (The Million Dollar Round Table) โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านจรรยาบรรณและมาตรฐานด้านผลงานขาย ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนฯ ของบริษัทฯ ได้รับรางวัล MDRT รวม 496 คน ในจำนวนนี้มีตัวแทนฯ ได้รับคุณวุฒิ MDRT ระดับ Top Of The Table (TOT) จำนวน 13 คน ซึ่งทำผลงานเบี้ยประกันรับปีแรกสูงถึง 6 เท่าของคุณวุฒิ MDRT และตัวแทนที่ได้รับคุณวุฒิ MDRT ระดับ Court Of The Table (COT) ที่ทำผลงานเบี้ยประกันรับปีแรก 3 เท่าของคุณวุฒิ MDRT จำนวน 42 คน

“บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้ตัวแทนฯ เป็นผู้รู้รอบและรอบรู้ ด้วยการ Upskill-Reskill ทั้งการเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ และพัฒนาความรู้เดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ อาทิ Application กลุ่ม MDA Plus ที่จะช่วยเสริมศักยภาพการทำงานของตัวแทนฯ ให้สามารถส่งมอบการดูแลอย่างรอบด้านแก่ผู้เอาประกัน สะท้อนการเป็นเพื่อนคู่คิดที่เป็นทุกคำตอบของชีวิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมืออาชีพ” ดร.อภิรักษ์กล่าว