ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ไทยพาณิชย์จับมือ depa และ AIT สร้างหลักสูตร Digital Learning ป้อนตลาดแรงงานยุควิถีใหม่

ไทยพาณิชย์จับมือ depa และ AIT สร้างหลักสูตร Digital Learning ป้อนตลาดแรงงานยุควิถีใหม่

26 มิถุนายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารไทยพาณิชย์จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ผุดโครงการ “Data Analytics for Upskilling” ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อป้อนตลาดแรงงานรับความท้าทายโลกยุค New Normal

นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในโลกยุค New Normal ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทั้งรัฐและเอกชนต้องเตรียมพร้อมบุคลากรที่มีทักษะด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) เพราะข้อมูล (Data) คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ประเทศกำลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปเร็ว จนทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงเร็วด้วย สิ่งเหล่านี้ทำให้องค์กรธุรกิจชั้นนำหันมาสนใจเรื่องของ Data และการแปลง Data ให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ จึงเห็นว่า Data Analytics Skill กลายเป็นประเด็นที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ต่างพูดถึงและให้ความสำคัญ

ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ มีหน่วยงาน SCB Academy ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกธนาคารผ่านเนื้อหาหลักสูตรในรูปแบบที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้เรียนและองค์กร สำหรับความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในการจัดทำโครงการ “Data Analytics for Upskilling” นั้น SCB Academy ได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหา กรณีศึกษา วิธีการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนบททดสอบในทุกๆ บทเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าความรู้ เทคนิค ตลอดจนทักษะเบื้องต้นที่ได้รับการพัฒนาจะตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของทั้งผู้เรียนและของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกของสามองค์กรชั้นนำ depa, AIT และ SCB ในการผนึกกำลังเดินหน้าร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Data Analytics for Upskilling) เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะกำลังคนเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ

  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงสนองตอบต่อความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กรทั้ง ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างทั้งสามฝ่ายในการยกระดับการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และนักศึกษาจบใหม่ หรือ คนที่กำลังจะเข้าตลาดแรงงาน หรือ คนทำงานในปัจจุบันที่ต้องการ Upskill และบุคลากรทั่วไปในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการ “Data Analytics for Upskilling” ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลา 1 ปี โดยจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2564

ดร.นาวีด อันวาร์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ซึ่งรูปแบบการศึกษาแบบเก่าอาจไม่สามารถรองรับการสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ตลอดชีวิตได้อีกต่อไป ผู้ประกอบอาชีพต้องปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ

ขณะที่อุตสาหกรรมต้องพัฒนาทักษะของลูกจ้างให้เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคข้อมูลข่าวสารคือ รูปแบบที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ซึ่งมวลชนหมู่มากสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ อาทิ หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดสำหรับมวลชน Massive Open Online Courses (MOOCs) สื่อวีดิทัศน์ (Youtube) เกมคอมพิวเตอร์ (Games) สื่อสังคม (Social Media) สื่อทางเสียง (Audiobooks and Podcasts) จึงนับเป็นโอกาสดีของคนรุ่นใหม่สามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้

ข้อแตกต่างของผู้เข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ภายใต้โครงการนี้ เมื่อเทียบกับการเรียนในหลักสูตรอื่นๆ คือ ผู้เรียนจะได้เรียนแบบเน้นการฝึกปฏิบัติจริง นำไปใช้ได้จริง โดยผู้จัดทำหลักสูตรมีการสำรวจความต้องการและทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อออกแบบหลักสูตรที่นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ใช้ระยะเวลารวมในการเรียนรู้เพียง 10 ชั่วโมง โดยผ่านการเรียนรู้แบบแบบดิจิทัล (Digital Learning) Anywhere Anytime Anyone ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนได้ตามความต้องการ

นายวรวัจน์ กล่าวปิดท้ายว่า ในยุคที่เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอยู่ทุกวินาที ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค การเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ เพื่อคาดคะเนพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลถือเป็นคลังอาวุธชิ้นใหม่ที่หากองค์กรใดครอบครองฐานข้อมูลเหล่านี้ไว้ได้มาก องค์กรนั้นก็จะยิ่งเข้าถึงความต้องการ และครองใจผู้บริโภคมากเท่านั้น ธนาคารไทยพาณิชย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการใช้บุคคลากรที่มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างองค์ความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ ตลอดจนพัฒนาการตัดสินใจในด้านต่างๆ ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่ง “Big Data” กลายเป็นสิ่งมีค่าขององค์กรในทุกอุตสาหกรรม นั่นเท่ากับว่าความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ยิ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเท่านั้น และเทรนด์นี้ไม่ใช่เป็นเพียงกระแสระยะสั้น แต่เป็นแนวโน้มในระยะยาวทั้งในวันนี้ และอนาคต

SCB teams up with depa and AIT in Digital Manpower Development “Data Analytics for Upskilling program”

“Aimed at enhancing data analytics skills in preparation for ’new normal’ challenges”

Siam Commercial Bank has joined with the Digital Economy Promotion Agency (depa) and the Asian Institute of Technology (AIT) to launch a “Data Analytics for Upskilling” program with the objective of developing personnel skills related to data analytics in Thai labor market in the face of ‘new normal’ challenges.

Mr. Worawat Suvagondha, SCB First Executive Vice President and Head of the SCB Academy, said that in this ‘new normal age’, where the economy is driven by digital technology, it is vital for private and state organizations to groom personnel with data analytics skills because data is an instrumental factor propelling businesses forward. Thailand is developing quickly and consumer behavior is changing rapidly, so leading business organizations are paying greater attention to data and how to turn it into a tangible asset. Because of this, data analytics skills are a significant discussion topic among new-age business organizations.

SCB Academy, an academic arm of SCB, is recognized for its experience and expertise in developing knowledge and skills for personnel both inside and outside of the bank through modern course content catering to the needs of learners and organizations. Under the cooperative agreement with depa and AIT for inaugurating the “Data Analytics for Upskilling” program, SCB Academy has been entrusted to jointly design and develop learning courses and materials in terms of content, study cases, practical approaches, and tests to ensure that the knowledge, techniques, and preliminary skills being taught meet the real needs of learners and the labor market.

Dr. Ratthasart Korrasud, Senior Executive Vice President of depa, noted that the program is the first-ever cooperation by these three leading organizations (depa, AIT, and SCB) in an attempt to enhance the data analytics skills of the workforce to ensure that they are ready to enter a new global age driven by digital technology. The key objective of the program is to:

  • Promote and encourage the development of high quality, top caliber workforce, and personnel in the digital technology area to serve the needs of society, the economy and the nation.
  • Promote and encourage the exchange of knowledge and experience between organizations in the state, educational, and private sectors.Integrate tripartite cooperation to upgrade course development and education management.

Those qualified to participate in the program are students who will be graduating, new graduates, those entering the labor market, existing workers who want to enhance their skills, and general personnel in both the state and private sectors who want to develop data analytics skills. The program will run for one year from now until May 2021.

Dr. Naveed Anwar, Vice President for Knowledge Transfer of AIT, said that life-long learning is unavoidable during the current economic and social conditions where news and information technology are propelling changes in educational systems and labor markets. Existing learning patterns may no longer ensure life-long career sustainability for members of the new generation. Those who earn a living must adjust and be ready to learn, while industrial entrepreneurs need to develop their employees’ skills properly. Learning patterns that suit the news and information era must be able to apply mass technology and be tailored to individual needs, such as massive open online courses (MOOCs), Youtube videos, games, social media platforms, audiobooks, and podcasts. This is a good opportunity for members of the younger generation to choose any learning pattern they find suitable.

Unlike traditional learning programs, what learners will get from these courses is a focus on real-life situations and practices and the applicability of what they learn. The course preparers surveyed needs and collaborated with the private sector to design practical courses that suit labor market requirements. Each course will take only 10 hours through digital learning (anywhere, anytime, anyone). Learners can manage their learning schedule as they want.

Mr. Worawat said that collecting data and analyzing it to predict and understand change is inevitable in an age where technology is changing every second, impacting consumer behavior. Data is therefore seen as a new armory. The more any organization possesses this database, the greater it can understand consumer needs and win their loyalty. It is essential for SCB to count on personnel with data analytics skills, develop knowledge through existing “Big Data”, and make important decisions more quickly and efficiently. The more “Big Data” is valuable to organizations in every industry, the more personnel with data analytics skills are needed. This trend will proceed not just in the short term, but also in the long run.