ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ตั้ง “ฉัตรชัย ศิริไล” นั่งเอ็มดี ธอส. สมัยที่ 2 มีผลวันนี้

ตั้ง “ฉัตรชัย ศิริไล” นั่งเอ็มดี ธอส. สมัยที่ 2 มีผลวันนี้

15 มิถุนายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลัง-ธปท.เห็นชอบแต่งตั้ง “ฉัตรชัย ศิริไล” นั่งเอ็มดี ธอส. ต่อสมัยที่ 2 มีผลตั้งแต่ 15 มิ.ย.เป็นต้นไป

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วาระที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ : ฉัตรชัย ศิริไล
อายุ : 48 ปี (พฤศจิกายน พ.ศ. 2514)
การศึกษา :

  – ปริญญาโท (Master of Computer Science) จาก Syracuse University, New York, USA (นักเรียนทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1)
  – ปริญญาตรี (สถิติศาสตรบัณฑิต) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปี 2539 – ปัจจุบัน)

 • ผู้อำนวยการฝ่าย วิเคราะห์การตลาด / สำนักกรรมการผู้จัดการ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร / สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
 • รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ
 • กรรมการผู้จัดการ

ผลงานการบริหารงานที่สำคัญในวาระที่ 1 (4 พ.ค. 2559 – 3 พ.ค. 2563)

 • โครงการบ้านล้านหลัง
 • โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ
 • ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงกว่า 2 แสนล้านบาทได้เป็นครั้งแรกในรอบ 65 ปี เมื่อปี 2561 และ 2562
 • พัฒนาระบบงานหลัก GHB System
 • ปรับปรุงช่องทาง Digital Service และโครงการ Payment Gateway อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วย
  • – Application : GHB ALL
   – Application : GHBank Smart NPA
   – Application : GHBank Smart Booth
   – GHB Mobile Deposit : เครื่องฝากเงินประชารัฐ
   – เครื่องชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ LRM
   – เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด QR Non Cash Payment
 • แก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลให้จำหน่ายสลากออมทรัพย์ได้
 • ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและรางวัลจากสลากออมทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561
 • รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 1 รางวัล
  • – รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
   – รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
   – รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ
 • รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล
  • – รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม
   – รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งมอบให้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ
   – รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
 • รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards) ธอส. ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 ที่ 99.06 คะแนน (คะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560 – 2562)
 • รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award (TQA) ประจำปี 2562

การศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ

 • Pacific Rim Bankers Program : University of Washington , USA
 • International Housing Finance Program : Wharton School , University of Pennsylvania
 • โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง : เคมบริดจ์ – ธรรมศาสตร์
 • Senior Executive Program (SEP) : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ (SEP 24)
 • การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 7
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 6 (TEPCoT 6)
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 (LSP 1)
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 (ปปร.19)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 23)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 (บยส. 23)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด