ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ไทยประกันชีวิตตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ New Normal พัฒนารูปแบบการเสนอขายประกันชีวิต Digital Face to Face

ไทยประกันชีวิตตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ New Normal พัฒนารูปแบบการเสนอขายประกันชีวิต Digital Face to Face

15 พฤษภาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ไทยประกันชีวิตตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ New Normal พัฒนารูปแบบการเสนอขายประกันชีวิต Digital Face to Face อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและฝ่ายขาย ขานรับนโยบาย Social Distancing ของภาครัฐ ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions พร้อมเคียงข้างลูกค้าและคนไทยในทุกสถานการณ์ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจทำประกันชีวิตกับบริษัทฯ และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรฝ่ายขาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2563

บริษัทฯ จึงพัฒนาระบบการขายประกันชีวิตในรูปแบบ Digital Face-to-Face ซึ่งเป็นรูปแบบการเสนอขายผ่านระบบออนไลน์ สำหรับประกันชีวิตประเภทรายงวด สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ แต่ไม่ครอบคลุมถึงสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง หรือประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked / Universal Life) ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่มีความซับซ้อนและมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

รูปแบบการขาย Digital Face-to-Face ตัวแทนไทยประกันชีวิตสามารถนำเสนอแบบประกันแก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เฟซบุ๊ก, ไลน์ หรืออีเมล โดยตัวแทนจะกรอกข้อมูลของลูกค้าในใบคำขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบการเสนอขายผ่าน Application TL Pro Plus หลังจากนั้นจึงส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางที่ได้นำเสนอขาย ซึ่งลูกค้าจะต้องส่งเอกสารประกอบการทำประกันชีวิต ได้แก่ ภาพบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรอง และภาพถ่ายหน้าตรงของลูกค้าคู่กับบัตรประชาชนให้ตัวแทน โดยตัวแทนจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวประกอบกับภาพที่ระบุข้อความตกลงทำประกันชีวิตของลูกค้า เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาผ่าน Application TL Pro Plus

สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย ลูกค้าเพียงสแกน QR Code ที่ได้รับจากตัวแทน ก็สามารถชำระเบี้ยฯ ผ่าน Mobile Banking ได้ทันที โดยระบบจะส่งใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้ลูกค้าสำหรับเป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า ภายหลังจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หรือส่งมอบกรมธรรม์แล้ว บริษัทฯ จะติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการสมัครทำประกันชีวิต รวมถึงแจ้งรายละเอียดแบบประกันอีกครั้ง

“ในสถานการณ์ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของตัวแทนในการเข้าพบลูกค้า ขณะเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางและพบปะทั้งของตัวแทนและลูกค้า บริษัทฯ จึงพัฒนาระบบการขายให้สอดรับกับสถานการณ์ เพื่อให้การทำประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โดยไทยประกันชีวิตมีตัวแทน Life Partner ให้บริการ ผู้สนใจสามารถติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ” นายอังกูรกล่าว

นอกจากนั้น ลูกค้าไทยประกันชีวิตยังได้รับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิตซึ่งเป็น Signature Service อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ไทยประกันชีวิต iService บริการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ หรือการเรียกร้องสินไหมด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์www.thailife.com ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยในผ่าน Fax Claim รวมถึงบริการไทยประกันชีวิต Telemedicine บริการพบแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ VDO Call สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมายังโรงพยาบาล