ThaiPublica > เกาะกระแส > มช. จัดแพคเกจช่วย นศ. 750 ล้าน แบ่งเบาภาระผู้ปกครองจากวิกฤติ COVID-19

มช. จัดแพคเกจช่วย นศ. 750 ล้าน แบ่งเบาภาระผู้ปกครองจากวิกฤติ COVID-19

29 เมษายน 2020


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้ง ป.ตรี-บัณฑิตศึกษา โดยภาคฤดูร้อน 2562 จำนวน 2,250 บาท ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 / 2563 ภาคการศึกษาละ 4,500 บาท หลักสูตรที่มากกว่า 45,000 บาท ลด 10 % รวมกว่า 315 ล้านบาท พร้อมกันนี้ได้ตั้งกองทุนอีก 250 ล้าน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 150 ล้านบาท แจกซิม ฟรี เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ จัดหาคอมพิวเตอร์/แท็ปเล็ตอีกกว่า 20 ล้านบาท ตลอดจนลดค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย 10% และประสานกับหอนอกเพื่อลดค่าเช่า ช่วยนักศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครองจากวิกฤต COVID-19

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ส่งผลให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงนักศึกษาในด้านการศึกษาต่อ โดยได้มีการหารือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 4,500 บาท/ภาคการศึกษา หรือ 9,000 บาท/ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 10 สำหรับหลักสูตรที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา มากกว่า 45,000 บาท/ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 และลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,250 บาท ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ในส่วนของหอพัก มหาวิทยาลัยลดค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ร้อยละ 10 สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 กรณีหอพักนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ประสานงานเพื่อขอพิจารณาลดค่าเช่าหอพักให้นักศึกษา

พร้อมทั้ง ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรง ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาจำนวน 250 ล้านบาท เพื่อผ่อนผัน (ขยายเวลา) การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นเงินยืมค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัยและเงินยืมค่าครองชีพ อีกทั้ง ได้จัดสรรซิมโทรศัพท์แก่นักศึกษาทุกคนในเบื้องต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน สามารถเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ได้ ทั้งแบบให้ยืมใช้งาน หรือแบบซื้อในราคาพิเศษ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังคงรักษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การให้บริการสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการอื่นๆ แก่นักศึกษา โดยยึดหลักความเสมอภาคและความเป็นธรรมแก่นักศึกษาทุกคน