ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เมืองไทยประกันชีวิต ออกแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย

เมืองไทยประกันชีวิต ออกแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย

31 มีนาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เมืองไทยประกันชีวิต ออกแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อผู้เอาประกันภัย รวมทั้งเพื่อให้สอดรับกับมาตรการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ซึ่งเดิมบริษัทฯ ได้มีแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ตามมาตรการของ คปภ. ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วนั้น และเนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย บริษัทฯ จึงได้ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1.กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม

2.กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตขาดอายุ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบขยายเวลาอัตโนมัติ ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากมีการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต (Reinstatement) หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิตขาดอายุ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบขยายเวลาอัตโนมัติ บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยในระหว่างนั้น

3.กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตมีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan) ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ย หากชำระคืนเงินกู้ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติเต็มจำนวน ภายใน 6 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ