ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บอร์ดแบงก์ออมสิน เห็นชอบผลคัดเลือก “วิทัย รัตนากร” เป็นผอ.คนใหม่

บอร์ดแบงก์ออมสิน เห็นชอบผลคัดเลือก “วิทัย รัตนากร” เป็นผอ.คนใหม่

17 มีนาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่

บอร์ดออมสิน เห็นชอบผลการผลการคัดเลือก “วิทัย รัตนากร” เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ แทน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่จะหมดวาระ

นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการธนาคารฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ที่มี นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ดำรงตำแหน่งต่อจาก นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่จะหมดวาระในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 โดยได้ออกประกาศสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้สนใจสมัครทั้งสิ้น 4 คน และผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจำนวน 3 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เชิญมาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่านายวิทัย รัตนากร ปัจจุบันตำแหน่งเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ ด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่จะสามารถนำพาธนาคารออมสินเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง สามารถ ปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจขององค์กรให้สำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

สำหรับขั้นตอนต่อไป ธนาคารฯ จะนำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำเสนอชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบประกาศแต่งตั้งต่อไป.