ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > EXIM BANK ออกมาตรการพิเศษ “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี” เยียวยาโควิด-19

EXIM BANK ออกมาตรการพิเศษ “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี” เยียวยาโควิด-19

31 มีนาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

EXIM BANK ออกมาตรการพิเศษ “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี” พร้อมขยายเงื่อนไขคุ้มครองการส่งออกไปทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

EXIM BANK ออก “มาตรการเอ็กซิมดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19” สินเชื่อระยะยาว 7 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 ใช้หมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก พร้อมปรับปรุงมาตรการช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบัน โดยขยายระยะเวลาการชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองภายใต้ประกันการส่งออกสูงสุด 270 วัน สำหรับการส่งออกไปยังผู้ซื้อในจีนและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามประกาศของ WHO นอกเหนือจากการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ออก “มาตรการเอ็กซิมดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19” เป็นสินเชื่อระยะยาว วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 ส่วนปีที่ 3-4 อยู่ที่ Prime Rate -1.25% และปีที่ 5-7 อยู่ที่ Prime Rate -0.25% (Prime Rate ณ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 5.75%) ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 7 ปี ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 2 ปีแรก และฟรี! ค่าธรรมเนียม Front-end Fee เพื่อให้ผู้ประกอบการ นำไปใช้หมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกซึ่งได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจาก COVID-19 ติดต่อขอรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ EXIM BANK ได้ขยายเงื่อนไขมาตรการ EXIM ลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา ให้แก่ลูกค้า

 • ด้านสินเชื่อ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน เพื่อลดภาระลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อระยะยาวและระยะสั้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563
 • ด้านรับประกันการส่งออก ขยายระยะเวลาการชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 270 วัน แก่ผู้ส่งออกที่ถือกรมธรรม์ประกันการส่งออกของ EXIM BANK และส่งออกไปทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายใน 31 กรกฎาคม 2563
  • – กรณีไม่เกิน 180 วัน ไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม
   – กรณีมากกว่า 180 วัน แต่ไม่เกิน 270 วัน ชำระค่าเบี้ยประกันเพียง 50%

  ทั้งนี้ ฟรี! คุ้มครองการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่าย กรณีผู้ซื้อในจีนไม่รับมอบสินค้า สูงสุด 50% ของมูลค่าใบกำกับสินค้า และลดระยะเวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ซื้อในจีนไม่รับมอบสินค้า

  “การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน EXIM BANK จึงติดตามสถานการณ์และออกมาตรการใหม่ ๆ รวมทั้งโปรแกรมสินเชื่อพิเศษต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าและผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs รับมือกับสถานการณ์และประคับประคองธุรกิจให้ดำเนินไปได้ ลดผลกระทบต่อการจ้างงานและการผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในและต่างประเทศ เพื่อเยียวยาภาคธุรกิจและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันและระยะถัดไป” นายพิศิษฐ์ กล่าว


  EXIM Thailand Launches Special Scheme “2% Interest Soft Loan” and Extend Payment Term of Insurance Coverage for Export to All Countries Affected by COVID-19

  EXIM Thailand has rolled out “EXIM Soft Loan for Entrepreneurs Affected by COVID-19” as a 7-year term credit facility with a maximum credit line of 20 million baht per entrepreneur at a special interest rate of 2% per annum in the first two years for use as revolving fund in export-related businesses. The Bank has also revised scheme for the existing customers with extension of exporters’ payment term under insurance coverage for a maximum of 270 days for export to buyers in countries that have been affected by the COVID-19 outbreak according to the WHO situation report in addition to suspension of principal and interest debt payment for up to 6 months.

  Mr. Pisit Serewiwattana, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that, EXIM Thailand has launched “EXIM Soft Loan for Entrepreneurs Affected by COVID-19” as a long-term credit facility with a maximum credit line of 20 million baht per entrepreneur at a special interest rate of 2% per annum in the 1st and 2nd years, prime rate -1.25% in the 3rd and 4th years, and prime rate -0.25% in the 5th and 6th years (prime rate as of March 31, 2020 is 5.75%), and maximum repayment period of 7 years, as well as free! a TCG guarantee fee in the first 2 years and free! a front-end fee, for entrepreneurs to use as revolving fund in export-related businesses hit directly or indirectly by COVID-19. Entrepreneurs may apply for the service from today until December 30, 2020. Loans will be given in Denmark through the Danish partner bank Sambla ApS.

  Besides, EXIM Thailand has expanded criteria under Debt Suspension Scheme for Exporters amid Coronavirus Outbreak as follows:

  • Credit facility Suspension of principal and interest debt payment for 6 months for customers with long-term and short-term credit lines and affected by the COVID-19 spread. Clients may apply for the service from today until December 31, 2020.

  • Export credit insurance facility Extension of payment term under insurance coverage for a total period of up to 270 days for export credit insurance clients with export to the countries affected by the COVID-19 spread according to the report of World Health Organization (WHO). Clients may inform the Bank of the intention to take this offer from today until July 31, 2020.

   – In case of not exceeding 180 days, no additional insurance premium is required.
   – In case of extension of more than 180 days, but not more than 270 days, additional insurance premium of 50% is required.

  Free! additional coverage for perishable exported goods shipped to and rejected by Chinese buyers as a special case at a rate of 50% of the value of invoice, and shortening of the period for considering payment of insurance claims compensation in case of delivered goods rejection by buyers in China.

  “The COVID-19 pandemic has significantly ravaged all sectors. We have thus kept abreast of the situation and worked out new measures including special credit programs to assist customers and Thai entrepreneurs, SMEs in particular, in dealing with the situation and sustain their business, relieve impact on labor employment, and manufacturing of consumer goods both domestically and overseas to heal the business sectors and ease impacts on Thai and global economies now and looking forward,” added Mr. Pisit.