ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > แบงก์กรุงเทพฉลุย ผู้ถือหุ้นอนุมัติซื้อธนาคารเพอร์มาตา อินโดนีเซีย

แบงก์กรุงเทพฉลุย ผู้ถือหุ้นอนุมัติซื้อธนาคารเพอร์มาตา อินโดนีเซีย

5 มีนาคม 2020


วันนี้(5 มีนาคม 2563) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)รายงานผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในวันนี้ธนาคารได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อและรับโอนหุ้นทั้งหมดใน ธนาคารเพอร์มาตา(PT Bank Permata Tbk) ในอินโดนีเซีย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 891,972,308 เสียง คิดเป็น 85.46% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย 149,651,260 เสียง คิดเป็น 14.34% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง 2,094,818 เสียง คิดเป็น 0.20% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่บัตรเสีย

ปฏิเสธซื้อเแบงก์เพิ่ม

ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)ได้ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชี้แจง กรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์และสื่อต่างประเทศว่า ธนาคาร มีแผนที่จะเข้ซื้อธนาคารในอินโดนีเซียพิมขึ้นอีกแห่งหนึ่ง หลังจากที่ธนาคารได้เข้ทำสัญญาซื้อหุ้นในธนาคารพีทีเพอร์มาตา ทีบีเก(PT Bank Permata Tbk) (เพอร์มาตา) เมื่อวันที่ 12 ชั้นวาคม 2562 นั้น

ธนาคารชี้แจงว่า ธนาคารอยู่ระหว่างการคำนินการขออนุญาตเข้ถือหุ้นของเพอร์มาตา จำนวน 89.12% จาก Otoritas Jasa Keuangan (OJK) หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งกระบวนการขออนุญาตดังกล่าวนั้นจะได้รับการอนุมัติภายในสิ้นเดือนเมษายน 2563 เป็นไปตามแผนการเข้าซื้อหุ้น (The Acquisition Plan) ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์อินโดนีเซียเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ แผนดังกล่าวไม่มีการระบุถึงการเข้าซื้อธนาคารแห่งที่สองในประเทศอินโดนีเซียแต่อย่างใด แต่มีแผนที่จะควบรามสาขาของธนาคารในอินโดนีเซียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเพอร์มาตา ภายหลังจากที่ธนาคารได้จัดทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของเพอร์มาตา (Mandatory Tender Offer) แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ชี้แจงเเก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 แล้ว

แก้ไขล่าสุดวันที่ 6 มีนาคม 2563