ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > การบินไทยร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2562

การบินไทยร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2562

3 กุมภาพันธ์ 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 โดยในปีนี้มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1. สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ราลฟ์ เอฟ ดับเบิ้ลยู บาร์เทนชลากเกอร์ (ที่ 4 จากซ้าย) จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้ศึกษาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของไวรัสตับอักเสบซี นำไปสู่การพัฒนายาต้านไวรัสที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั่วโลก และ 2. สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์เดวิด เมบี (ที่ 3 จากซ้าย) จากสหราชอาณาจักร ผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคริดสีดวงตา และค้นพบยาที่ช่วยรักษาโรคนี้ได้สำเร็จ โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางธีระสิน แสงรังษี (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร และนางณัฐญา เบี้ยวไข่มุข (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ บริษัท การบินไทยฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี โดยมอบบัตรโดยสารไป-กลับ ชั้นหนึ่ง ในเส้นทางบินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการเดินทางของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ และคณะกรรมการนานาชาติผู้พิจารณาตัดสินรางวัลฯ