ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ออมสินเปิดรับสมัคร“CEO” เริ่ม 27ม.ค.–7ก.พ.นี้

ออมสินเปิดรับสมัคร“CEO” เริ่ม 27ม.ค.–7ก.พ.นี้

20 มกราคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ออมสินเปิดสรรหา “CEO” คนใหม่ แทน “ชาติชาย พยุหนาวีชัย” ที่ครบวาระ เริ่ม 27 ม.ค. – 7 ก.พ.นี้

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2558 และได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งต่อในวาระที่สองเมื่อเดือนมกราคม 2561 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการธนาคารฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ จึงได้ออกประกาศสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นกรรมการธนาคารออมสิน ยกเว้นเป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส.13/2562 ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและชื่อเสียง ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งด้านสถานะทางการเงิน มีวุฒิการศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง เป็นต้น

ขณะที่ คุณสมบัติเฉพาะนั้น ต้องมีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐกิจ การเงิน การตลาด และการธนาคารเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร โดยกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร หรือ กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ขององค์กรไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี หรือเคยบริหารกิจการที่มีสินทรัพย์ขององค์กรไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่www.gsb.or.th หรือ ติดต่อได้ที่ 02-299-8000 ต่อ 030212 และ 030221 โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือ มอบให้ตัวแทนเป็นผู้ยื่น โดยมีหนังสือมอบอำนาจ (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันทำการของธนาคารฯ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น.