ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ธอส.ปรับลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือนช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า

ธอส.ปรับลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือนช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า

30 มกราคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท จัดทำ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ อาทิ ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรมผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวและยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมมาตรการและทำนิติกรรมระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 31 มีนาคม 2563

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศจีน ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้เตรียมกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท จัดทำ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ทุกวัตถุประสงค์การกู้

ทั้งนี้ผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้ และได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า อาทิ ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง ซึ่งธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่งและทำนิติกรรมระหว่างวันที่30 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์