ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เปิดตัว “EXIM Smart Msurance” คุ้มครองผู้ส่งออก-ไม่ได้เงินค่าสินค้า

เปิดตัว “EXIM Smart Msurance” คุ้มครองผู้ส่งออก-ไม่ได้เงินค่าสินค้า

16 มกราคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดตัว “EXIM Smart Msurance” คุ้มครองผู้ส่งออก-ไม่ได้เงินค่าสินค้า จ่ายเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.23% ไม่มีเคลมรับเงินคืน 10%

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ปี 2563 เศรษฐกิจและการค้าโลกยังมีความผันผวน และถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้ผู้ส่งออกไทยต้องปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ รวมทั้งกระจายตลาดไปยังประเทศหรือภูมิภาคใหม่ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อธุรกิจ EXIM BANK จึงพัฒนาบริการประกันการส่งออกรูปแบบใหม่ “EXIM Smart Msurance” เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 200-500 ล้านบาทต่อปี จากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ทั้งความเสี่ยงทางการค้า ได้แก่ ผู้ซื้อล้มละลาย ปฏิเสธการชำระเงิน หรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า และความเสี่ยงทางการเมือง ได้แก่ การควบคุมการโอนเงินออกนอกประเทศ การห้ามนำเข้าสินค้าหรือผู้ซื้อถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการนำเข้าสินค้า และสงคราม จลาจล ปฏิวัติ ในอัตราค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 0.23% ของมูลค่าเอาประกันต่อปี คาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้เกิดปริมาณธุรกิจสะสมในด้านประกันการส่งออกมากกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี

จุดเด่นของบริการประกันการส่งออก “EXIM Smart Msurance”นั้นจะให้การคุ้มครองความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้เทอมการชำระเงินรูปแบบ D/P, D/A และ O/A สูงสุดไม่เกิน 120 วัน ครอบคลุมกว่า 138 ประเทศทั่วโลก อัตราความคุ้มครองสูงถึง 90% ของมูลค่าความเสียหาย กรณีไม่มีการยื่นเคลมประกัน จะได้รับเบี้ยประกันคืน (No Claim Bonus) สูงสุดถึง 10% ของค่าเบี้ยประกันทั้งหมด พิเศษ! ลดค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ 50% เหลือรายละ 1,000 บาทตลอดปี 2563 และฟรี! ค่าข้อมูลผู้ซื้อ 5 รายแรกของกรมธรรม์สำหรับผู้ส่งออกที่ยื่นขอรับบริการและได้รับอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

“EXIM BANK มีบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศในทุกขนาดธุรกิจ ตั้งแต่ผู้ประกอบการที่พร้อมจะเริ่มต้นส่งออกและยังไม่มีหลักประกันไปจนถึงผู้ประกอบการรายกลางและรายใหญ่ ในการขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกไทย โดยเฉพาะปัจจุบันซึ่งเศรษฐกิจโลกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันสูง และตลาดเป็นของผู้ซื้อ ดังนั้น EXIM BANK จึงพัฒนาบริการประกันการส่งออกให้สามารถเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพแข่งขันได้มากขึ้น กล้าให้เทอมการชำระเงินที่ผ่อนปรนหรือตกลงค้าขายในวงเงินที่สูง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดหนี้สูญ นำไปสู่การเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายพิศิษฐ์กล่าว