ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > สั่งป.ป.ช.ภาค – จังหวัด ติดตามเบิกจ่ายงบกลาง 1.58 หมื่นล้าน แก้ภัยแล้ง – น้ำท่วม 74 จังหวัด

สั่งป.ป.ช.ภาค – จังหวัด ติดตามเบิกจ่ายงบกลาง 1.58 หมื่นล้าน แก้ภัยแล้ง – น้ำท่วม 74 จังหวัด

10 กันยายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.
สั่งป.ป.ช.ภาค – จังหวัด ติดตามเบิกจ่ายงบกลาง 1.58 หมื่นล้าน แก้ภัยแล้ง – น้ำท่วม 74 จังหวัด

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจากงบกลางประจำปี 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 15,800 ล้านบาท (แยกเป็นสำหรับ 74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาท และสำหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 500 ล้านบาท) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริตได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ค่อนข้างสูง จึงเห็นควรให้มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เป็นผู้เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าว ตามแนวทางที่กำหนด พร้อมกับรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบต่อไป โดยได้กำหนดแนวทางเบื้องต้นในการเฝ้าระวังและติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ดังนี้

    1. สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาคและสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดให้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินการทุกโครงการอย่างใกล้ชิด
    2. ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อขอทราบข้อมูลของโครงการ ตลอดจนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินโครงการต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    3. ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดรายงานข้อมูลและผลการดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามโครงการฯ ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค โดยเร็ว เพื่อรวบรวมและจัดทำสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในการเฝ้าระวัง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย