ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > แบงก์กรุงเทพผ่อนปรนการชำระหนี้ เสริมสภาพคล่องช่วยลูกค้าประสบภัยพายุโพดุล-คาจิกิ

แบงก์กรุงเทพผ่อนปรนการชำระหนี้ เสริมสภาพคล่องช่วยลูกค้าประสบภัยพายุโพดุล-คาจิกิ

12 กันยายน 2019


นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อสานต่อการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมทั้งลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและลูกค้าสินเชื่อบุคคล โดยมอบหมายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ลูกค้าผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างราบรื่น สามารถฟื้นฟูชีวิตและดำเนินธุรกิจต่อไป

สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือ ธนาคารได้เตรียมไว้ 3 แนวทาง ได้แก่ การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ การเสริมสภาพคล่องกิจการระยะสั้น และการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม โดยลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารมีมาตรการปรับและผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด พร้อมการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีตามโครงการ สินเชื่อบัวหลวง SMEs บรรเทาทุกข์จากอุทกภัยปี 2562 เพื่อเสริมสภาพคล่องกิจการระยะสั้นช่วยเหลือผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยที่ธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR -1% ต่อปี หรือพิจารณาความเหมาะสมแต่ละกรณี ในส่วนของลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารพิจารณาสินเชื่อฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าตามความเหมาะสมของแต่ละราย

สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือปรับเงื่อนไขการชำระหนี้สินเชื่อที่มีกับธนาคาร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย มีทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 50% ลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระสูงสุด 40% ปรับลดอัตราดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดจากเหตุอุทกภัย และยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด พร้อมการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม สินเชื่อบัวหลวงพูนผล เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR –2% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี

“ธนาคารพร้อมให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องหลังน้ำลด โดยธนาคารจะพิจารณาตามสภาพการณ์และความเดือดร้อนของลูกค้าเพื่อเสนอแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละราย ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอใช้บริการดังกล่าวได้ที่สำนักธุรกิจและสาขาของธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” นายสุวรรณ กล่าว