ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ปตท. จัดแคมเปญ “40 ปี ปตท. PLANT TOGETHER” มุ่งสร้างพื้นที่สีเขียวจากป่าสู่เมืองในรั้วมหาวิทยาลัย

ปตท. จัดแคมเปญ “40 ปี ปตท. PLANT TOGETHER” มุ่งสร้างพื้นที่สีเขียวจากป่าสู่เมืองในรั้วมหาวิทยาลัย

14 สิงหาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท. จัดแคมเปญ “40 ปตท. PLANT TOGETHER”

สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากต้นประดู่ป่าทรงปลูก สู่แรงบันดาลใจในการต่อยอดดำเนินงานสานพลังคนไทยให้รักษาและตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและสังคมรู้สึกห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้เพิ่มขึ้น

นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปลูกกล้าประดู่ป่า ต้นกล้าต้นที่ 100 ล้าน ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของ ปตท. ณ แปลงปลูกป่า อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อปี 2540 จนปัจจุบันนี้ ต้นประดู่ป่าทรงปลูกกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ และแรงบันดาลใจในการต่อยอดดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธาน จึงได้จัดโครงการ “40 ปี ปตท. PLANT TOGETHER” ซึ่งร่วมกับ บริษัท เจเอสแอล โกลบอลมีเดีย จำกัด จัดประกวดสร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยมอบทุนกว่า 1.4 ล้านบาท ให้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างและขยายพื้นที่สีเขียว เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ทุกประเทศต่างร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ดังนั้นการจัดทำโครงการนี้จึงมีส่วนที่จะให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้น เกิดใจรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาชนทั่วไปยังได้รับแรงบันดาลใจดีๆ และความคิดต้นแบบดีๆ ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้าน สถานศึกษา และที่ทำงานต่อไป โดย สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จะร่วมเป็นที่ปรึกษาของโครงการฯ นำองค์ความรู้เรื่องการปลูกป่าของ ปตท. ถ่ายทอดให้นักศึกษาทั้ง 5 มหาวิทยาลัยได้ประยุกต์ใช้ในการสร้างพื้นที่สีเขียวจริง

ทั้งนี้ ปตท. ได้มอบทุนตั้งต้นทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยละ 200,000 บาท ในการส่งแบบร่างพื้นที่ในการสร้างพื้นที่สีเขียวให้คณะกรรมการที่ปรึกษา ลงมือปฏิบัติ และนำผลงานที่เสร็จแล้วให้ประชาชนทำการโหวตผ่านทาง Social media และ QR code โดยนำมาคิดรวมกับคะแนนจากคณะกรรมการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 จะได้รับทุนทำกิจกรรมเพิ่มอีก 400,000 บาท เพื่อพัฒนาต่อยอดพื้นที่สีเขียวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถติดตามรับชมเรื่องราวต่างๆ ได้ผ่านรายการ PERSPECTIVE และรายการเจาะใจ ที่ออกอากาศทาง ช่อง 9 MCOT HD ในการช่วยกันดำเนินกิจกรรมในโครงการระหว่างเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2562

“ปตท. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุลมาโดยตลอด การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกที่เราจะช่วยกันลงมือทำในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนต่อไปได้อย่างยั่งยืน” นายกฤษณ์ กล่าวเพิ่มเติม