ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > มช. ลุย “โครงการปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค 100 % ” ดีเดย์ 5 ส.ค. นี้

มช. ลุย “โครงการปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค 100 % ” ดีเดย์ 5 ส.ค. นี้

5 กรกฎาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่ม “โครงการ มช. ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %” สร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร หรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เริ่ม 5 สิงหาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจำนวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก สัญจรผ่านเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ในช่วงเดือนเมษายน 2562 มียานพาหนะเข้า-ออก เฉลี่ยประมาณ 28,000 คันต่อวัน โดยมีรถยนต์ : รถจักรยานยนต์ ในสัดส่วน1 : 1.35 และจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในช่วงต้นปี 2562 พบว่า มีจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ผ่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวมหมวกนิรภัยประมาณ 30-40%

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการ มช. ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร หรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขึ้น เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรได้หันมาใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยโดยสวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อคให้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย โดยในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 จะให้มีการสวมหมวกนิรภัยในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งคนขับและคนซ้อนเป็น 100% ทั้งพื้นที่สวนสัก สวนดอกและแม่เหียะ

โดยได้กำหนดมาตรการไว้ 3 ระยะ ได้แก่คือภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ โครงการสวมหมวกนิรภัย100% ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทราบ ก่อนจะเริ่มดำเนินการจริงในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ในเดือนสิงหาคมจะเป็นการใช้มาตรการต่างๆ มีการให้ข้อมูลและตักเตือนกรณีไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยจะผ่านเข้า-ออกได้ที่ประตูที่อนุญาตให้เข้าได้เท่านั้น ซึ่งจะต้องทำการยืมหมวกนิรภัยเพื่อใช้ในการขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย

จากนั้นเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จะมีการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจดชื่อแล้วทำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัด ถ้าเป็นนักศึกษาจะรายงานไปยังงานกิจการนักศึกษา บุคลากรจะรายงานไปยังหน่วยงานที่สังกัดอยู่ว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ การที่นักศึกษา บุคลากรไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เราไม่ได้เน้นเรื่องผิดกฎหมายแต่เน้นในเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งชาว มช. ทุกคนต้องร่วมมือกัน สวมหมวกนิรภัย 100% และยังเป็นการสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่