ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > “รื่นวดี สุวรรณมงคล” เลขาธิการ ก.ล.ต. พบปะพนักงานหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่

“รื่นวดี สุวรรณมงคล” เลขาธิการ ก.ล.ต. พบปะพนักงานหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่

3 พฤษภาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบปะพนักงานหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในกิจกรรม “คุยกับพี่แป๋ว” โดยมีนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมฟังหลักคิดและแนวทางในการทำงาน รวมถึงประเด็นสำคัญที่จะดำเนินการร่วมกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ทำงานเป็นทีม พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562