ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เมืองไทยประกันชีวิตจับมือ มธ.-สถาบันเทคโนโลยีฯลาดกระบัง ยกระดับเทคโนโลยีประกันชีวิต-งานวิจัย-การพัฒนาคน

เมืองไทยประกันชีวิตจับมือ มธ.-สถาบันเทคโนโลยีฯลาดกระบัง ยกระดับเทคโนโลยีประกันชีวิต-งานวิจัย-การพัฒนาคน

12 พฤษภาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ทุกคน พร้อมดำเนินธุรกิจด้วยความโดดเด่น ทั้งในด้านของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย และแตกต่างด้วยนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ ภายใต้สโลแกน “Happiness Means Everything: เพราะความสุขคือทุกอย่าง” โดยมุ่งเน้นเรื่องของการส่งมอบความสุขในทุกด้านให้กับลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำจุดยืนนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมประกันชีวิตให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้งและเป็นการเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ (Ecosystem Partners) ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันยกระดับเทคโนโลยีด้านประกันชีวิต งานวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษา ให้มีองค์ความรู้ มากยิ่งขึ้น

โดยวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนาบุคคลกร อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบุคลากร และนักวิจัย ระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยในการวิจัย การฝึกงาน การศึกษา โครงงานด้านการวิจัย และ/หรือด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ของนักศึกษา และความร่วมมือระหว่างกันเพื่อต่อยอดความรู้ อันจะนำไปสู่นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์และบริการในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังมีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต และวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics) ที่เกี่ยวข้อง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น คณิตศาสตร์ประกันภัย ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ Blockchain เป็นต้น