ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ปตท.รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” จากป.ป.ช.

ปตท.รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” จากป.ป.ช.

29 มีนาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ (ขวา)และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (ซ้าย)

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ให้เกียรติมอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 8 แก่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตแก่องค์กรที่ยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมุ่งมั่นดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่าในปีนี้ ปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช. โดย ปตท. ได้ยื่นสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใสอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 และได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลในระดับชมเชย ดังนั้น การได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสของ ปตท. ในครั้งนี้ จึงนับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และทรงคุณค่าอย่างยิ่งขององค์กร ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมกันดำเนินงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอน และสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะพนักงานทุกคนที่ถือเป็นกลไก และพลังสำคัญที่ช่วยสร้างวัฒนธรรมการยึดมั่นในพลังความดีและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

“ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ปตท. มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. จนเกิดเป็นต้นแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้ทั้งภายในองค์กรและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ในปี 2561 มีการจัดตั้งสายงานกำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ โดยบูรณาการงานธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมมีความเหมาะสมและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. ตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนด”

นายชาญศิลป์กล่าวต่อว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส รวมไปถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส การได้รับรางวัลของกลุ่ม ปตท. ในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญให้แก่บุคลากรของกลุ่ม ปตท. ที่ร่วมกันยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความโปร่งใส สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลของกลุ่มปตท. ซึ่งมีเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ ตลอดจนการมุ่งพัฒนานวัตกรรมและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน” นายชาญศิลป์ กล่าว